Jurist ondernemingsrecht

Jurist ondernemingsrecht

 

Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen. Een onderneming krijgt dagelijks te maken met dit rechtsgebied. U sluit immers overeenkomsten, geeft aandelen uit, maakt winst of verlies en stelt een directie aan. In het ondernemingsrecht wordt een tweedeling gemaakt tussen: 1) Interne relaties: hierbij kunt u denken aan zaken die spelen binnen de vennootschap (personeel, aandeelhouders etc). 2) Externe relaties. Hierbij kunt u denken aan overnames, incasso en algemene voorwaarden.

Vennootschapsrecht

In het vennootschapsrecht draait het om de werking van vennootschappen. De bv en de nv zijn de bekendste vennootschappen. Aandelen, bestuurders en de raad van commissarissen zijn figuren die u tegenkomt in dit rechtsgebied. Ook aandeelhoudersconflicten of wanbeleid zijn begrippen die onder het vennootschapsrecht vallen.

Aangaan van overeenkomsten

Een rechtspersoon kan overeenkomsten aangaan. Dit werkt anders dan bij natuurlijke personen. Een rechtspersoon zelf kan namelijk geen overeenkomst aangaan. De rechtspersoon moet worden vertegenwoordigd. Meestal door het bestuur (de directie). Ook in de oprichtingsfase kunnen door de onderneming in oprichting (bv of nv i.o.) overeenkomsten worden aangegaan. Deze moeten na de oprichting worden bekrachtigd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In sommige gevallen kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor schulden die de vennootschap heeft gemaakt. Bestuurders hebben macht en verantwoordelijkheid. Als een bestuurder verkeerde beslissingen neemt, fraude pleegt, of niet voldoet aan wettelijke administratieve eisen, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zowel buiten als in faillissement.

Geschil compagnon (advies)

Heeft u een zakelijk conflict met uw compagnon? Heeft u behoefte aan een juridisch advies in verband met een zakelijk conflict? De juristen aangesloten bij Omnius Juristen kunnen u optimaal adviseren wanneer het gaat om zakelijke conflicten. Neem contact op met een jurist bedrijfsrecht om uw zaak te bespreken.

Een conflict met uw zakenpartner is heel vervelend. Het is goed zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen van een in het bedrijfsrecht gespecialiseerde jurist. Een jurist kan u adviseren of bemiddeling tussen u en uw compagnon aanraden. In alle gevallen bent u gebaat bij een snel en correct advies van een jurist.

Direct contact voor een kosteloze intake

Leveringsproblemen – contractbreuk – wanprestatie

Heeft u voorraad of goederen ingekocht, maar is de levering niet conform uw bestelling? Komt een leverancier of contractpartij de overeenkomst niet na? Wilt u schadevergoeding vorderen na contractbreuk? Een Omnius jurist kan u bij al deze problemen helpen!

Wanprestatie

Als een van de contractpartijen zijn verplichtingen niet nakomt, spreken we over wanprestatie. Wanprestatie is een vorm van contractbreuk; een van de partijen komt zijn verplichtingen namelijk niet of niet goed na. Wanneer u te maken heeft met wanprestatie of contractbreuk is het wel zo handig dat u weet wat u moet doen. De juristen contractrecht aangesloten bij Omnius Juristen kunnen u adviseren wat u moet doen.

Direct contact voor een kosteloze intake

Ondernemingsrecht

Mag ik aandelen vrij overdragen in een bv?

Dit is mogelijk in de zogenaamde Flex-bv. Deze nieuwe bv-vorm kent minder strikte eisen voor wat betreft de aandelenoverdracht. U moet wel langs de notaris om de overdracht te realiseren. Wanneer het gaat om een reguliere bv (niet zijnde een Flex-bv) geldt vaak een blokkeringsclausule (goedkeurings- of aanbiedingsclausule). U mag de aandelen slechts overdragen wanneer u ze heeft aangeboden aan de overige aandeelhouders. Deze blokkeringsregeling is sinds enige tijd vrijwillig geworden. Een jurist kan u vertellen of u aandelen vrij mag overdragen in een bv.

Wie is bevoegd een onderneming te vertegenwoordigen en overeenkomsten te sluiten?

In beginsel is de directie bevoegd de vennootschap of onderneming te vertegenwoordigen. Onder de vertegenwoordiging valt ook het sluiten van overeenkomsten. Deze bevoegdheid kan worden beperkt door een beperking van de bevoegdheid. Deze kan worden ingeschreven in het handelsregister waardoor alleen de vennoot of bestuurder gebonden is aan de overeenkomst bij overschrijding van zijn of haar bevoegdheden.

Kan ik persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden na een faillissement?

Ja dit is mogelijk en betreft de bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurder bent u aansprakelijk voor de schulden uit het faillissement (het tekort) indien u uw taak niet goed heeft vervuld en dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de administratie niet goed is bijgehouden of de jaarrekeningen niet of niet juist zijn gedeponeerd, is dit een aanwijzing (een vermoeden) dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. Voorbeelden waarbij sprake is van onbehoorlijke taakvervulling:

  • Het aangaan van een overeenkomst waarbij het bestuur weet dat de vennootschap de overeenkomst niet na kan komen
  • Een slecht crediteurenbeleid
  • Een slecht personeelsbeleid
  • Roekeloos (bank)garanties afgeven aan derden
  • Misbruik van de vennootschap voor privédoeleinden

Een insolventiespecialist kan u verdedigen tegen een vordering van de curator.

Wanneer ben ik als directeur aansprakelijk voor schulden van de onderneming?

Dat hangt af van het feit of u als directeur of bestuurder iets te verwijten valt. Er zijn drie soorten aansprakelijkheid waarmee u te maken kunt krijgen:

  • Onbehoorlijke taakvervulling (binnen of buiten faillissement)
  • Fiscale aansprakelijkheid
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid

De fiscale aansprakelijkheid ziet toe op de verplichting om belastingaangifte te doen en de belasting te betalen. De strafrechtelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die veroorzaakt wordt door het plegen van strafbare feiten zoals fiscale fraude.

De onbehoorlijke taakvervulling komt voor buiten faillissement en in faillissement. Het houdt in dat u als bestuurder uw taken niet naar behoren vervult. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u overeenkomsten sluit, terwijl u weet dat u deze niet kunt nakomen. De vennootschap of de curator tijdens een faillissement kan u hierop aanspreken.

Een jurist kan u verdedigen tegen een vordering van de vennootschap of curator. Zo voorkomt u een mogelijk persoonlijk faillissement.

De rol van Omnius

Een jurist ondernemingsrecht van Omnius Juristen is u optimaal van dienst bij het oplossen van uw juridische vraagstukken. Hij of zij adviseert over alle aspecten van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht. Voor het opstellen van overeenkomsten, het beoordelen van een juridisch conflict of voor ander juridisch advies bent u een jurist ondernemingsrecht aan het juiste adres. Samen met u bepaalt de jurist ondernemingsrecht de juiste aanpak en zoekt de best mogelijke oplossing voor uw juridische vraagstuk. Bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een brief van de advocaat of jurist van de wederpartij, dagvaarding, ingebrekestelling, sommatie of vonnis ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

De specialisten


Stel uw vraag

Neem direct contact op met Omnius Juristen via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.