Jurist IE-recht

Jurist IE-recht

 

Het intellectuele eigendomsrecht (IE-recht) houdt zich vooral bezig met het merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, modellenrecht en octrooirecht. Het IE-recht regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, literair werk, muziekstuk, foto, uitvinding of merknaam. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt of daartoe gerechtigd is, mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.

De rol van Omnius

Diverse juristen van Omnius Juristen zijn gespecialiseerd in het IE-recht en hebben een uitgebreide en ervaren IE-advies- en procespraktijk. De juristen intellectuele eigendomsrecht bieden juridische bijstand in bijvoorbeeld het registreren van een merk of advies over een mogelijke merkinbreuk. Regelmatig wordt opgetreden voor houders van intellectuele eigendomsrechten, maar ook voor de inbreukmakende partijen.

Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende IE-rechten die aanleiding kunnen geven tot inbreuk of procedures.

Auteursrecht

Het exclusieve recht van een auteur om zijn werken van literatuur, wetenschap of kunst te openbaren of te verveelvoudigen. Onder het auteursrecht vallen onder ander ook het portretrecht en het beeldrecht.

Handelsnaamrecht

Het alleenrecht op het voeren van een handelsnaam of bedrijfsnaam. Het handelsnaamrecht biedt u de mogelijkheid op te treden tegen gebruik van uw handelsnaam door anderen, indien er sprake is van verwarring en/of misleiding.

Merkenrecht

Het exclusieve recht op het voeren van een bepaald merk (zoals een productnaam of logo).

Merkinbreuk en namaakbestrijding

De meest succesvolle merken worden nagemaakt. Vaak ondernomen juridische acties daartegen zijn inbeslagname van de inbreukmakende producten en een procedure bij de rechtbank.

Tekeningen- en modelrecht

Dit recht gaat over de bescherming van het uiterlijk (vormgeving) van sier- of gebruiksvoorwerpen. Het recht ontstaat in de Benelux na inschrijving van een depot. De rechthebbende kan zich op basis van zijn recht  verzetten tegen gebruik door anderen van voorwerpen met hetzelfde uiterlijk of met een uiterlijk dat geen andere algemene indruk wekt.

Bedrijfsgeheim en handelsgeheim

Het recht van bedrijven om vertrouwelijke en vanuit concurrentieoogpunt waardevolle informatie geheim te houden.

Databankenrecht

De intellectuele eigendomsbescherming op verzamelingen van (al dan niet auteursrechtelijk beschermde) werken. Het databankenrecht betreft niet de werken die zijn opgenomen in de databank, maar de verzameling zelf.

Kwekersrecht

Het kwekersrecht geldt voor teeltmateriaal van ieder ’ras’ dat behoort tot het plantenrijk. Het kwekersrecht wordt verkregen en geeft het exclusieve recht om voor 25 of 30 jaar zaad en vermeerderingsmateriaal te verhandelen.

Topografierecht (chipsrecht)

Dit recht is te vinden in de Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproduct uit 1987. Het recht biedt bescherming op het ontwerp van chips, microprocessors en andere halfgeleiders.

Naburige rechten

De intellectuele eigendomsrechten van artiesten op hun uitvoeringen van (andermans) werk. Naburige rechten duren 50 jaar na uitvoering of uitzending. Regelmatig wordt geprocedeerd over inbreuk op naburige rechten.

Octrooirecht (ook wel patent genoemd)

Het recht van de octrooihouder om anderen te verbieden zijn uitvinding commercieel uit te baten, in ruil voor openbaarmaking van die uitvinding. Inbreuk op een geregistreerd octrooi.

Portretrecht

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een portret kan de geportretteerde zich daar tegen verzetten, indien hij daarvoor een redelijk belang heeft. Dit belang kan een persoonlijke belang zijn of een commercieel belang.

Doe nu de Document Check

Heeft u een dagvaarding, brief van de advocaat of jurist van de wederpartij of een vonnis ontvangen? Wenst u advies van een jurist IE-recht over de te nemen stappen? Verstuur uw document(en) naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

Inbreuk IE-recht

Kosteloos advies
Een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) heeft grote consequenties. Wanneer uw product, dienst of ander auteursrechtelijk beschermd werk wordt gekopieerd lijdt u mogelijk veel schade. Niet alleen door gemiste inkomsten en waardevermindering. U heeft vooraf ook geïnvesteerd in research & development en marketing van het product, dienst, uitvinding of merk. Een ander heeft niet het recht om dit zonder toestemming te kopiëren.

Wat u kunt verwachten

  • Eén uur kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek met gespecialiseerde IE-recht jurist
  • Bestudering en beoordeling van uw kwestie aan de hand van de feiten en omstandigheden
  • Haalbaarheidsadvies voor uw situatie
  • Inschatting van het te verwachten resultaat

Direct contact voor een kosteloze intake

Inbreuk Merkenrecht

395,00
Maakt iemand inbreuk op uw merk? Is er sprake van namaak of wordt uw merk gekopieerd? Na ontdekking van een merkinbreuk adviseren wij u om meteen contact op te nemen met een jurist gespecialiseerd in het merkenrecht.

Een in merkenrecht gespecialiseerde jurist beoordeelt -samen met u- de juiste en meest effectieve juridische vervolgstappen. Of het nu gaat om een vrijblijvend advies of het ondernemen van effectieve juridische acties. Omnius Juristen kunnen u helpen uw conflict zo snel en praktisch mogelijk op te lossen. De ervaren merkenrecht juristen van Omnius staan voor u klaar wanneer u te maken heeft met een.

Wat u kunt verwachten:

  • Beoordelen mate van inbreuk
  • Advies over vervolgstappen
  • Opstellen en versturen sommatiebrief
  • Delen van reactie met merkhouder
  • Bespreken eventuele vervolgstappen

Direct contact voor een kosteloze intake

IE-recht

Een concurrent gebruikt mijn merk. Wat kan ik doen?

Tegen inbreuken op uw merk kunt u en moet u optreden. Zonder bescherming is uw merk namelijk weinig waard. U heeft immers niet voor niets een merk geregistreerd. Een merk is vaak veel geld waard en u moet voorkomen dat anderen misbruik maken van uw merk.

De inschakeling van een jurist is voor u de beste oplossing bij een merkinbreuk. De wet- en regelgeving is vaak moeilijk te doorgronden en vaak spelen er ook internationale aspecten die de situatie nog gecompliceerder maken.

Bij een inbreuk zal een jurist eerst een sommatie sturen naar degene die inbreuk maakt op uw merk. Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert, kan een jurist als bemiddelaar optreden tussen u en de overtreder om zo te komen tot een schikking, regeling of licentie op het merk. Een bezwaarprocedure bij het registratiebureau (oppositieprocedure) of een gang naar de rechter zijn ook mogelijk. Het een en ander hangt af van uw wensen en de relevante feiten en omstandigheden.

Wacht nooit te lang met het inschakelen van een jurist wanneer u te maken heeft met een merkinbreuk. Zo voorkomt u schade aan uw merk en voorkomt u verwarring bij de afnemers van uw product of dienst.

Mijn onderneming wordt aangesproken wegens merkinbreuk, zijn er uitzonderingen op het merkrecht?

Een merkrecht is niet absoluut. Er bestaan een aantal uitzonderingen. Ten eerste kunt u een licentie verkrijgen op het gebruik van een merk. U betaalt een vergoeding en mag het merk – binnen een bepaalde bandbreedte – gebruiken. Ten tweede is er de zogenaamde uitputting van een merkrecht. Wanneer een merkhouder een bepaald product op de markt heeft gebracht binnen de EER (Europese Economische Ruimte), mogen bijvoorbeeld wederverkopers van die producten het merk gebruiken bij de promotie van die artikelen. Een jurist kan uw verdediging verzorgen als u wordt aangesproken door een merkhouder. Samen met u zal de jurist de strategie bepalen om alle mogelijke nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Hoe kan ik een idee beschermen?

Een idee als zodanig kunt u niet beschermen. Slechts wanneer uw idee is uitgewerkt, kunt u de uitwerking van het idee beschermen via het auteursrecht. Een idee (of: format) moet voldoende zijn uitgewerkt wil er bescherming ontstaan. Wanneer het idee voldoende is uitgewerkt verkrijgt u automatisch een auteursrecht op het idee. Een jurist kan u bijstaan wanneer u denkt dat iemand uw uitgewerkte idee gebruikt, of uw auteursrechten schendt.

Hoe draag ik een merk- of auteursrecht over?

Een auteursrecht kunt u eenvoudig overdragen via een schriftelijke akte. U moet van te voren wel zeker weten dat u de rechthebbende bent. Ook een merkrecht kan via een schriftelijke akte worden overgedragen. Een contractspecialist kan u voorzien van de juiste akte. Zo voorkomt u problemen achteraf en bent u ervan verzekerd dat de overdracht voldoet aan uw wensen en aan de wet.

Wat is een merkrecht?

Een merkrecht is de bescherming van een bepaald merk. Een merk kan bestaan uit een bepaald woord, een afbeelding, een kleur of zelfs een geluid. Alleen de rechthebbende mag het merk gebruiken (of een derde met toestemming van de rechthebbende). Een merkrecht ontstaat niet vanzelf, een merk moet namelijk worden geregistreerd. Een merk kan worden geregistreerd in de Benelux, op niveau van de Europese Unie of wereldwijd. Na de succesvolle registratie kan een merkhouder optreden tegen derden die het merk gebruiken, misbruiken of nabootsen.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een merk? Of wilt u optreden tegen een merkinbreuk? Raadpleeg een jurist merkenrecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen merkrecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het merkrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist merkenrecht.

Hoe bescherm ik mijn auteursrecht?

In tegenstelling tot een merkrecht, verkrijgt u automatisch het auteursrecht over het werk dat u heeft geproduceerd. Bij een werk kunt u bijvoorbeeld denken aan een boek, artikel, brieven, films, muziek, toneelwerken, foto’s of software. U verkrijgt een auteursrecht wanneer uw werk origineel en waarneembaar is. Het mag dus geen kopie zijn en moet waarneembaar zijn (te lezen of horen).

Heeft u te maken met een geschil omtrent een auteursrecht? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw auteursrecht? Raadpleeg een jurist intellectuele eigendom om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen intellectuele eigendom aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het auteursrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist auteursrecht.

Heb ik een portretrecht?

Een portretrecht is een recht dat toekomt aan de geportretteerde. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een gemaakt portret in opdracht en de situatie waarbij geen opdracht is verleend door de geportretteerde. In het eerste geval mag de geportretteerde het werk (bijv. een foto) kopieën maken. Bij portretten zonder opdracht kunt u denken aan een filmopname in een winkelstraat. Hierbij worden verschillende mensen op film opgenomen. De geportretteerden (het winkelend publiek) hebben een portretrecht. Dit is echter wel een beperkt recht. Men kan de publicatie van het materieel slechts tegenhouden indien een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschonden. Wat is zo’n redelijk belang? Dat is bijvoorbeeld een financieel belang (het gaat om opname van een acteur die normaliter betaald wordt) of een privacybelang.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een portretrecht? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw privacy of financieel belang? Raadpleeg een jurist portretrecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen portretrecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het portretrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist merkenrecht.

Hoe krijg je auteursrecht?

U verkrijgt automatisch een auteursrecht wanneer u een werk produceert dat origineel en waarneembaar is.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een auteursrecht? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw auteursrecht? Raadpleeg een jurist intellectuele eigendom om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen intellectuele eigendom aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het auteursrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist auteursrecht.

Kan ik een inbreuk op mijn merkrecht aanvechten?

Tegen inbreuken op uw merk kunt u optreden. Wel moet u uw merk hebben geregistreerd. Allereerst zal een jurist merkrecht namens u een sommatie sturen naar degene die inbreuk maakt op uw merk. Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert, kan een jurist als bemiddelaar optreden tussen u en de overtreder om zo te komen tot een schikking. Een bezwaarprocedure bij het registratiebureau (oppositieprocedure) of een gang naar de rechter zijn ook mogelijk. Neem contact op met een ervaren merkrecht jurist om een afspraak te maken als u advies nodig hebt omtrent het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een merk? Of wilt u optreden tegen een merkinbreuk? Raadpleeg een jurist merkenrecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen merkrecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het merkrecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist merkenrecht.

Mijn product wordt gekopieerd, wat nu?

Indien uw product wordt gekopieerd is het van belang te bepalen welke rechten u heeft. Het is mogelijk dat u een merkrecht heeft waar u een beroep op kunt doen. Daarnaast komt u wellicht een recht op een auteursrecht, kwekersrecht of modelrecht toe. In alle gevallen zal een jurist intellectuele eigendom er alles aan doen om de inbreukmakers aan te pakken en de inbreuk op uw rechten ongedaan te maken.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een gekopieerd product of idee? Of wilt u optreden tegen een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten? Raadpleeg een jurist intellectuele eigendom om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten jurist aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het intellectuele eigendom en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist intellectuele eigendom.

Wat is een octrooi (patent)?

Een octrooi is het alleenrecht dat een octrooihouder toekomt om gedurende een bepaalde tijd een uitvinding te exploiteren. Niemand anders dan de octrooihouder mag bijv. een bepaalde techniek toepassen. Dit alleenrecht wordt gerechtvaardigd door het feit dat met het doen van uitvindingen veel tijd en geld gemoeid zijn. Dit geld moet terugverdiend worden door de octrooihouder.

Heeft u te maken met een geschil omtrent een octrooi? Of wilt u optreden tegen een octrooiinbreuk? Raadpleeg een jurist octrooirecht om uw rechten te waarborgen. Alle aangesloten juristen octrooirecht aangesloten bij het Omnius netwerk hebben jarenlange ervaring op het gebied van het octrooirecht en staan u graag bij. Neem contact op met een jurist octrooirecht.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met Omnius Juristen via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.

De specialisten