Ontslag via UWV

Ontslag via UWV

 

Sinds 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om zelf te kiezen waar u een ontslagprocedure start. De reden van ontslag bepaalt of de procedure bij het UWV of bij de kantonrechter gestart moet worden. U dient als werkgever een ontslagvergunning aan te vragen wanneer u een werknemer wilt ontslaan. Het UWV toetst de aanvraag en indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan de vergunning worden verleend. Vervolgens moet u de werknemer binnen de geldigheidsduur van de ontslagvergunning ontslaan. De werknemer kan verweer voeren tegen een ontslagaanvraag. In veel gevallen gaat dit via een jurist. De arbeidsrecht juristen staan werkgevers bij als zij een werknemer willen ontslaan.

Gronden voor het ontslag

In de ontslagaanvraag moeten altijd de gronden worden aangevoerd. Er zijn twee redenen voor ontslag binnen deze procedure:

Bij de persoonlijke redenen kunt u denken aan een verstoorde arbeidsrelatie, slecht functioneren van de werknemer of langdurige ziekte van de werknemer. Bij bedrijfseconomische redenen kunt u denken aan een slechte financiële situatie van het bedrijf.

Voordat de ontslagvergunning wordt verleend, heeft de werknemer de mogelijkheid verweer te voeren. Het verweer wordt meegenomen in de beoordeling van het UWV om al dan niet de vergunning te verlenen.

Een jurist kan u bijstaan in de aanvraag van de ontslagvergunning en dient namens u een ontslagaanvraag in bij het UWV.

De procedure ontslagvergunning

De ontslagaanvraag verloopt altijd via een vaste procedure.

1. Aanvraag ontslagvergunning door werkgever
De werkgever vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan om de werknemer te mogen ontslaan. Het verzoek moet altijd de reden voor het ontslag vermelden. Er zijn twee redenen voor ontslag binnen deze procedure:

  • Ontslag om persoonlijke redenen
  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Bij de persoonlijke redenen kunt u denken aan een verstoorde arbeidsrelatie, slecht functioneren of langdurige ziekte van de werknemer. Bij bedrijfseconomische redenen kunt u denken aan een slechte financiële situatie van het bedrijf.

2. Verweerschrift door werknemer
Een werknemer mag altijd reageren op de aanvraag van de ontslagvergunning via een verweerschrift. Het verweerschrift bevat alle argumenten tegen het voorgenomen ontslag. Het verweerschrift moet binnen twee weken worden ingediend bij het UWV.

3. Eventuele tweede ronde en hoorzitting
Soms is in ingewikkelde zaken een tweede schriftelijke ronde nodig. De werkgever kan dan reageren op het verweerschrift van de werknemer en vervolgens mag de werknemer nogmaals reageren op de werkgever.

4. Uitspraak
Na de schriftelijke behandeling en eventuele hoorzitting brengt de ontslagcommissie van het UWV WERKbedrijf een advies uit aan het UWV. Het UWV volgt in de meeste gevallen dit advies. Er zijn twee uitspraken mogelijk:

  • Verlenen ontslagvergunning. De ontslagvergunning is acht weken geldig. Binnen deze acht weken moet de werkgever de werknemer ontslaan (opzeggen arbeidsovereenkomst).
  • Weigeren ontslagvergunning. De ontslagvergunning wordt niet verleend. Ontslag via de reguliere ontslagprocedure is niet mogelijk op dat moment.

5. Opzeggen dienstverband
Wanneer uw werknemer het niet eens is met de beslissing van het UWV, is het sinds 1 juli 2015 mogelijk om beroep aan te tekenen bij de kantonrechter. Daarna is hoger beroep bij het gerechtshof en zelfs cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. De rechter kan dan bepalen dat u de arbeidsovereenkomst moet herstellen of aan uw werknemer een vergoeding moet betalen.

Let op: wanneer u een ontslagvergunning heeft ontvangen betekent dit niet dat de arbeidsrelatie is beëindigd. U moet als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarbij moet u rekening houden met de toepasselijke opzegtermijn. Ook zult u de arbeidsovereenkomst moeten naslaan op de overige opzeggingsformaliteiten. Als u de arbeidsovereenkomst niet juist opzegt, kan dit leiden tot een vernietigbaar ontslag of bent u schadeplichtig jegens de werknemer.

De arbeidsrecht juristen staan u bij in de ontslagprocedure en zullen u wijzen op alle formaliteiten en stappen die genomen moeten worden.

Ontslagvergunning UWV opstellen

Wilt u een werknemer ontslaan? Het ontslaan van een werknemer is een complexe procedure. U heeft namelijk toestemming nodig van het UWV alvorens u daadwerkelijk een werknemer mag ontslaan. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen de juiste redenen en gronden aan te voeren om een ontslagvergunning te verkrijgen. Neem contact op met een specialist arbeidsrecht om advies te krijgen of een ontslagprocedure te starten.

Aanvraag ontslagvergunning

Een ontslagaanvraag dient u in te dienen bij het UWV. Dit is een schriftelijke procedure welke enkele weken in beslag neemt. In uw verzoek vraagt u het UWV toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen.

Direct contact voor een kosteloze intake

In uw verzoek dient u de ontslagreden te vermelden. De reden voor het ontslag wordt getoetst door het UWV. Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel toepasselijke ontslagverboden (bijv. ontslag vanwege ziekte of zwangerschap).

Voordelen voor de werkgever

Om u ervan te verzekeren dat uw verzoek voldoet aan de wettelijke eisen, kunt u het beste een jurist arbeidsrecht uw verzoek laten beoordelen en op laten stellen. Zo voorkomt u een kansloze aanvraag en bespaart u tijd, moeite en geld. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om uw ontslagzaak te beoordelen.

Arbeidsrecht (werkgever)

Hoe kan ik bij een reorganisatie personeel ontslaan?

Personeel vormt een grote kostenpost en in tijden van financiële krapte is het soms aan te raden te snijden in uw personeelsbestand. Ontslag is een mogelijkheid. Om werknemers te mogen ontslaan heeft u een vergunning nodig van het UWV-WERKbedrijf. U moet aantonen dat het ontslag nodig is vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast moet u rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is een complexe, langdurende procedure die vraagt om een daadkrachtige aanpak. Een ontslagspecialist kan de reorganisatie van uw onderneming begeleiden en zorgen dat alles volgens de regels verloopt.

Moet ik een werknemer altijd een transitievergoeding aanbieden?

Nee, uw werknemer heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is de transitievergoeding in het leven geroepen. Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten.

Het is lastig een algemeen advies of raamwerk te schetsen of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Een ontslagspecialist kan aan de hand van alle feiten en omstandigheden beoordelen of u uw werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent.

Gelden er speciale regels bij het ontslag van een bestuurder of directeur?

Voor de zogenaamde statutair directeur gelden andere ontslagregels dan voor normale werknemers. Een statutair is een directeur die door een aandeelhoudersbesluit is aangesteld. Alleen in dat geval is sprake van een statutair directeur. Directeurs of bestuurders die zijn aangesteld zijn geen statutair directeur als zij zonder aandeelhoudersbesluit zijn aangesteld.

Voor de statutair directeur geldt het algemene opzegverbod niet. Deze directeur kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat ook bevoegd was de directeur aan te stellen. Bij het ontslag moeten wel de opzegtermijnen in acht worden genomen. Een jurist staat directeuren bij die worden geconfronteerd met een ontslagbesluit.

Kan ik personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Is de bedrijfseconomische situatie van uw bedrijf verslechterd? Wilt u inkrimpen qua werknemers? Of wilt u een deel van uw personeel ontslaan? U doet er goed aan te allen tijde advies in te winnen van een jurist arbeidsrecht wanneer u een werknemer of meerdere werknemers wilt ontslaan. Bij bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met een aantal zaken die u niet tegenkomt in een reguliere ontslagprocedure. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om uw zaak te behandelen.

Bedrijfseconomisch ontslag
Bij het bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaalt wie u wel en wie u niet kunt ontslaan. Het ontslag dient verdeeld te worden over bepaalde leeftijdsgroepen binnen de categorieën van uitwisselbare functies. Deze categorie uitwisselbare functies moet voor en na de verkleining van het personeelsbestand zoveel mogelijk gelijk blijven. Als u niet voldoet aan het afspiegelingsbeginsel is de kans groot dat het UWV Werkbedrijf u niet de vereiste ontslagvergunning verstrekt. Indien eenmaal de vergunning is verstrekt krijgt u te maken met een aantal andere voorwaarden, bijvoorbeeld de wederindiensttredingsvoorwaarde. U mag pas na 26 weken na het ontslag nieuwe werknemers aannemen voor de functies van de ontslagenen.

Jurist arbeidsrecht
Bedrijfseconomisch- en collectief ontslag zijn uiterst ingewikkelde procedures. Indien u voornemens bent veel werknemers te ontslaan doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium het advies van een jurist arbeidsrecht in te winnen. Zo voorkomt u onnodige kosten en wordt het ontslag voortvarend afgewikkeld. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor vragen over bedrijfseconomisch ontslag.

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten. Recht op transitievergoeding kan ook ontstaan wanneer u een werknemer onterecht heeft ontslagen of indien het ontslag aan u als werkgever valt te verwijten. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter, ontslag met wederzijds goedvinden of bij een collectief ontslag zal in de regel aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor een advies op maat. Zo voorkomt u dat u een te hoge transitievergoeding moet betalen of een lange kostbare ontslagprocedure moet volgen.

Mag ik iemand per direct ontslaan?

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Of wilt u weten wat een dringende reden is voor ontslag op staande voet? Of heeft u ontslag op staande voet gegeven en bent u verwikkeld geraakt in een juridische procedure? Ontslag op staande voet moet volgens de regels worden gegeven. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat het ontslag ongeldig is en u kosten moet maken om een werknemer schadeloos te stellen. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht wanneer u te maken heeft met ontslag.

Ontslag werknemer
Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag dat per direct werking heeft. Vanaf het moment van ontslag is de werknemer niet meer in dienst en hoeft u ook geen loon meer te betalen. Een geldig ontslag op staande voet moet voldoen aan drie voorwaarden:

  1. Er is sprake van een dringende reden;
  2. De reden moet aan de werknemer direct bekend worden gemaakt;
  3. Het ontslag geschiedt onverwijld (u kunt niet een paar dagen wachten).

Als u een werknemer ontslaat en niet alle formaliteiten worden in acht genomen, is het ontslag vernietigbaar. In dat geval kan de werknemer een procedure bij de kantonrechter starten om het ontslag aan te vechten.

Jurist arbeidsrecht
Mocht het komen tot een juridische procedure na een ontslag op staande voet, dan staan de juristen arbeidsrecht aangesloten bij Omnius Juristen u met raad en daad ter zijde. De aangesloten juristen kunnen trachten te voorkomen dat u een transitievergoeding of achterstallig loon moet betalen. Het loon of de vergoeding kan zeer snel oplopen en vormt een grote kostenpost. Raadpleeg dan ook zo snel mogelijk een jurist wanneer u een vraag heeft over ontslag op staande voet.

De rol van Omnius

Een Omnius jurist kan u optimaal van dienst zijn bij het oplossen van uw juridische vraagstukken. Hij of zij kan u adviseren over alle aspecten van het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Voor het opstellen van overeenkomsten, het geven van ontslag of voor ander juridisch advies bent u bij Omnius aan het juiste adres. Samen met u zal de jurist de juiste aanpak bepalen en zoeken naar de best mogelijke oplossing. Bemiddelen procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een dagvaarding, oproep van de rechtbank, vonnis, beschikking of brief van de advocaat of jurist van de wederpartij ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met Omnius Juristen via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.

De specialisten