Ontslag via UWV

Ontslag via UWV

 

Als u uw werknemer wilt ontslaan, dan gaat dat via een ontslagprocedure. Voor het ontslag van een medewerker heeft u een ontslagvergunning nodig, tenzij uw medewerker instemt met het ontslag. Het is niet mogelijk om zelf te kiezen waar u een ontslagprocedure start. De reden van ontslag bepaalt of de procedure bij het UWV of bij de kantonrechter gestart moet worden. Als het gaat om ontslag om langdurige arbeidsongeschiktheid of om ontslag om bedrijfseconomische redenen, start u een ontslagprocedure bij het UWV.

Het UWV toetst de aanvraag en als er aan de voorwaarden wordt voldaan kan de vergunning worden verleend. De werknemer krijgt de kans om verweer te voeren tegen een ontslagaanvraag. In veel gevallen schakelt een werknemer hiervoor een jurist in. Als u van het UWV een ontslagvergunning krijgt, dan heeft u maximaal 4 weken om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer op te zeggen. Wilt u een medeweker ontslaan? Onze arbeidsrecht juristen adviseren u graag over het ontslag en wij staan u bij tijdens het ontslag via het UWV.

Gronden voor het ontslag

In de ontslagaanvraag voert u de gronden voor het ontslag aan. Als u uw medewerker wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan vraag u toestemming aan bij UWV. U vraagt dan om een ontslagvergunning. Zijn er andere redenen voor het ontslag, bijvoorbeeld frequent ziekteverzuim of disfunctioneren, dan vraagt u toestemming aan bij de kantonrechter. In uw aanvraag onderbouwt u de redenen voor het ontslag.
Bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen zijn de omstandigheden van uw bedrijf de reden om het ontslag voor een werknemer aan te vragen. Het gaat dan om de slechte financiële situatie van het bedrijf, verhuizing van het bedrijf of bijvoorbeeld werkvermindering.
Bij een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wilt u de werknemer ontslaan omdat deze vanwege een ziekte of handicap zijn werk niet meer kan uitvoeren. U dient de langdurige arbeidsongeschiktheid te onderbouwen.

De procedure ontslagvergunning

De ontslagaanvraag via het UWV verloopt via een vaste procedure, die we hieronder schetsen. Een jurist kan u bijstaan in de aanvraag van de ontslagvergunning en dient dan namens u een ontslagaanvraag in bij het UWV.

1. Aanvraag ontslagvergunning door werkgever
De werkgever vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan om de werknemer te mogen ontslaan. In dit verzoek geeft de werkgever aan waarom hij zijn werknemer wil ontslaan. Bij een ontslagaanvraag via het UWV gaat het om ontslag om een van de volgende redenen:

  • bedrijfseconomische redenen
  • langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij de persoonlijke redenen kunt u denken aan een verstoorde arbeidsrelatie, slecht functioneren of langdurige ziekte van de werknemer. Bij bedrijfseconomische redenen kunt u denken aan een slechte financiële situatie van het bedrijf.

2. Verweerschrift door werknemer
Het UWV stuurt een kopie van uw ontslagaanvraag door naar de werknemer. De werknemer krijgt de gelegenheid om binnen twee weken te reageren op uw ontslagaanvraag en om aan te geven waarom hij het niet eens is met deze aanvraag. Dat doet hij via een verweerschrift.

3. Eventuele tweede ronde en hoorzitting
Als het UWV beoordeelt dat het nodig is dat de werkgever reageert op het verweerschrift, krijgt de werkgever de kans om erop te reageren. Vervolgens mag de werknemer daarop reageren. Dit heet ‘hoor en wederhoor’.

4. Uitspraak
Als het UWV voldoende informatie heeft over de ontslagaanvraag neemt het een besluit. U ontvangt een brief, de ontslagbeschikking, waarin staat of u wel of geen ontslagvergunning krijgt.
Als de ontslagaanvraag is goedgekeurd krijgt u een ontslagvergunning. Binnen vier weken kunt u uw werknemer een brief sturen waarin u de arbeidsovereenkomst opzegt. De opzegtermijn start zodra u de arbeidsovereenkomst opzegt.
Als het UWV de ontslagaanvraag weigert, kunt u uw medewerker niet ontslaan. U kunt vervolgens de kantonrechter om toestemming vragen zodat u uw werknemer alsnog te ontslaan. Dit verzoek dient u binnen 2 maanden na de beslissing van UWV in bij de kantonrechter.

5. Opzeggen dienstverband
Als de werknemer het niet eens is met de beslissing van het UWV kan hij beroep aantekenen bij de kantonrechter. De rechter kan bepalen dat u de arbeidsovereenkomst moet herstellen of dat u aan uw werknemer een vergoeding moet betalen.
Let op: wanneer u een ontslagvergunning heeft ontvangen betekent dit niet dat de arbeidsrelatie automatisch wordt beëindigd. U moet de arbeidsovereenkomst opzeggen. Houd rekening met de opzegtermijn. Ga na wat de opzeggingsformaliteiten in de arbeidsovereenkomst zijn. Als u de arbeidsovereenkomst niet juist opzegt, kan dit leiden tot een vernietigbaar ontslag of bent u schadeplichtig jegens de werknemer. Het is daarom van belang dat u de arbeidsovereenkomst zorgvuldig opzegt, laat u hierover adviseren door onze juristen.
De arbeidsrecht juristen staan u bij in de ontslagprocedure en zorgen ervoor dat uw verzoek om een ontslagaanvraag zo volledig mogelijk ingediend wordt.

Ontslagvergunning UWV opstellen

Wilt u een werknemer ontslaan? Het ontslaan van een werknemer is een complexe procedure. U heeft namelijk toestemming nodig van het UWV alvorens u daadwerkelijk een werknemer mag ontslaan. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen de juiste redenen en gronden aan te voeren om een ontslagvergunning te verkrijgen. Neem contact op met een specialist arbeidsrecht om advies te krijgen of een ontslagprocedure te starten.

Aanvraag ontslagvergunning

Een ontslagaanvraag dient u in te dienen bij het UWV. Dit is een schriftelijke procedure welke enkele weken in beslag neemt. In uw verzoek vraagt u het UWV toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen.

Direct contact voor een kosteloze intake

In uw verzoek dient u de ontslagreden te vermelden. De reden voor het ontslag wordt getoetst door het UWV. Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel toepasselijke ontslagverboden (bijv. ontslag vanwege ziekte of zwangerschap).

Voordelen voor de werkgever

Om u ervan te verzekeren dat uw verzoek voldoet aan de wettelijke eisen, kunt u het beste een jurist arbeidsrecht uw verzoek laten beoordelen en op laten stellen. Zo voorkomt u een kansloze aanvraag en bespaart u tijd, moeite en geld. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om uw ontslagzaak te beoordelen.

Arbeidsrecht (werkgever)

Hoe kan ik bij een reorganisatie personeel ontslaan?

Personeel vormt een grote kostenpost en in tijden van financiële krapte is het soms aan te raden te snijden in uw personeelsbestand. Ontslag is een mogelijkheid. Om werknemers te mogen ontslaan heeft u een vergunning nodig van het UWV-WERKbedrijf. U moet aantonen dat het ontslag nodig is vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast moet u rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is een complexe, langdurende procedure die vraagt om een daadkrachtige aanpak. Een ontslagspecialist kan de reorganisatie van uw onderneming begeleiden en zorgen dat alles volgens de regels verloopt.

Moet ik een werknemer altijd een transitievergoeding aanbieden?

Nee, uw werknemer heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is de transitievergoeding in het leven geroepen. Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten.

Het is lastig een algemeen advies of raamwerk te schetsen of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Een ontslagspecialist kan aan de hand van alle feiten en omstandigheden beoordelen of u uw werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent.

Gelden er speciale regels bij het ontslag van een bestuurder of directeur?

Voor de zogenaamde statutair directeur gelden andere ontslagregels dan voor normale werknemers. Een statutair is een directeur die door een aandeelhoudersbesluit is aangesteld. Alleen in dat geval is sprake van een statutair directeur. Directeurs of bestuurders die zijn aangesteld zijn geen statutair directeur als zij zonder aandeelhoudersbesluit zijn aangesteld.

Voor de statutair directeur geldt het algemene opzegverbod niet. Deze directeur kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat ook bevoegd was de directeur aan te stellen. Bij het ontslag moeten wel de opzegtermijnen in acht worden genomen. Een jurist staat directeuren bij die worden geconfronteerd met een ontslagbesluit.

Kan ik personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Is de bedrijfseconomische situatie van uw bedrijf verslechterd? Wilt u inkrimpen qua werknemers? Of wilt u een deel van uw personeel ontslaan? U doet er goed aan te allen tijde advies in te winnen van een jurist arbeidsrecht wanneer u een werknemer of meerdere werknemers wilt ontslaan. Bij bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met een aantal zaken die u niet tegenkomt in een reguliere ontslagprocedure. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om uw zaak te behandelen.

Bedrijfseconomisch ontslag
Bij het bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaalt wie u wel en wie u niet kunt ontslaan. Het ontslag dient verdeeld te worden over bepaalde leeftijdsgroepen binnen de categorieën van uitwisselbare functies. Deze categorie uitwisselbare functies moet voor en na de verkleining van het personeelsbestand zoveel mogelijk gelijk blijven. Als u niet voldoet aan het afspiegelingsbeginsel is de kans groot dat het UWV Werkbedrijf u niet de vereiste ontslagvergunning verstrekt. Indien eenmaal de vergunning is verstrekt krijgt u te maken met een aantal andere voorwaarden, bijvoorbeeld de wederindiensttredingsvoorwaarde. U mag pas na 26 weken na het ontslag nieuwe werknemers aannemen voor de functies van de ontslagenen.

Jurist arbeidsrecht
Bedrijfseconomisch- en collectief ontslag zijn uiterst ingewikkelde procedures. Indien u voornemens bent veel werknemers te ontslaan doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium het advies van een jurist arbeidsrecht in te winnen. Zo voorkomt u onnodige kosten en wordt het ontslag voortvarend afgewikkeld. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor vragen over bedrijfseconomisch ontslag.

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten. Recht op transitievergoeding kan ook ontstaan wanneer u een werknemer onterecht heeft ontslagen of indien het ontslag aan u als werkgever valt te verwijten. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter, ontslag met wederzijds goedvinden of bij een collectief ontslag zal in de regel aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor een advies op maat. Zo voorkomt u dat u een te hoge transitievergoeding moet betalen of een lange kostbare ontslagprocedure moet volgen.

Mag ik iemand per direct ontslaan?

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Of wilt u weten wat een dringende reden is voor ontslag op staande voet? Of heeft u ontslag op staande voet gegeven en bent u verwikkeld geraakt in een juridische procedure? Ontslag op staande voet moet volgens de regels worden gegeven. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat het ontslag ongeldig is en u kosten moet maken om een werknemer schadeloos te stellen. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht wanneer u te maken heeft met ontslag.

Ontslag werknemer
Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag dat per direct werking heeft. Vanaf het moment van ontslag is de werknemer niet meer in dienst en hoeft u ook geen loon meer te betalen. Een geldig ontslag op staande voet moet voldoen aan drie voorwaarden:

  1. Er is sprake van een dringende reden;
  2. De reden moet aan de werknemer direct bekend worden gemaakt;
  3. Het ontslag geschiedt onverwijld (u kunt niet een paar dagen wachten).

Als u een werknemer ontslaat en niet alle formaliteiten worden in acht genomen, is het ontslag vernietigbaar. In dat geval kan de werknemer een procedure bij de kantonrechter starten om het ontslag aan te vechten.

Jurist arbeidsrecht
Mocht het komen tot een juridische procedure na een ontslag op staande voet, dan staan de juristen arbeidsrecht aangesloten bij Omnius Juristen u met raad en daad ter zijde. De aangesloten juristen kunnen trachten te voorkomen dat u een transitievergoeding of achterstallig loon moet betalen. Het loon of de vergoeding kan zeer snel oplopen en vormt een grote kostenpost. Raadpleeg dan ook zo snel mogelijk een jurist wanneer u een vraag heeft over ontslag op staande voet.

De rol van Omnius

Een Omnius jurist kan u optimaal van dienst zijn bij het oplossen van uw juridische vraagstukken. Hij of zij kan u adviseren over alle aspecten van het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Voor het opstellen van overeenkomsten, het geven van ontslag of voor ander juridisch advies bent u bij Omnius aan het juiste adres. Samen met u zal de jurist de juiste aanpak bepalen en zoeken naar de best mogelijke oplossing. Bemiddelen procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een dagvaarding, oproep van de rechtbank, vonnis, beschikking of brief van de advocaat of jurist van de wederpartij ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met Omnius Juristen via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.

De specialisten