Re-integratie (ziekteverzuim en ontslag)

Re-integratie (ziekteverzuim en ontslag)

 

Werkgevers hebben geregeld te maken met zieke werknemers en soms leidt dit tot langdurig ziekteverzuim. Zo’n situatie is voor beide partijen vervelend. Een zieke werknemer mag in de meeste gevallen niet worden ontslagen, maar er zijn uitzonderingen op het verbod om zieke medewerkers te ontslaan. Onze juristen zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en voorzien u van passend en bruikbaar advies wanneer u te maken heeft met (langdurig) zieke werknemers.

Gedurende ziekte is het soms wél mogelijk een werknemer te ontslaan.

Opzegverbod

Ontslag vanwege ziekte is in beginsel niet toegestaan. Dit houdt in dat u een zieke werknemer niet mag ontslaan omdat hij ziek is. Na twee jaar ziekte geldt dit opzegverbod niet meer. Als u uw werknemer na twee jaar ziekte wilt ontslaan dat kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. U dient dan aan te tonen dat het ontslag redelijk is.

Ontslag bij ziekte

Gedurende de eerste twee jaar ziekte is het in sommige gevallen wel mogelijk om een werknemer te ontslaan. Het gaat om de volgende situaties:

 • De werknemer werkt niet mee aan het opstellen van een plan van aanpak voor de re-integratie.
 • De werknemer weigert arbeid die hij wel kan verrichten.
 • De werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie (negeren redelijke instructies werkgever of bedrijfsarts)
 • Het ontslag heeft niet te maken met de ziekte, maar is vanwege de sluiting van het bedrijf (of een deel daarvan).

Re-integratie

Zowel de werkgever als de zieke werknemer moeten zich inspannen om ervoor te zorgen dat de werknemer re-integreert. Dit kan in de oude functie zijn of in een vergelijkbare functie binnen dezelfde onderneming.

Loonregres door werkgever

Als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer is veroorzaakt door een derde, dan kunt u de kosten die u maakt in verband met de re-integratie verhalen op de partij die aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheid kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval. Als werkgever kunt u de redelijke kosten verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Ziektereglement

Werkgevers hebben vaak te maken met zieke werknemers of werknemers die zorgen voor verzuim. Dit is voor beide partijen vervelend en daar dient wat aan gedaan te worden. Met een goed ziektereglement voorkomt u onnodig verzuim en weten u en uw werkgever waar ze aan toe zijn.

Advies zieke werknemer

Een werknemer die ziek is geworden, moet zich ziek melden. In beginsel geldt dat u als werkgever het loon door moet betalen. Daarnaast zult u samen – in overleg met de arbodienst – er alles aan moeten doen om re-integratie mogelijk te maken. Dit houdt in dat de werknemer zo snel mogelijk weer in dienst treedt. Tijdens de ziekte kunt u een werknemer niet ontslaan. Een uitzondering is een aflopend contract of na twee jaar ziekte.

Personeel-org1

Een aantal aspecten die in het advies aan bod komen zijn:

 • Probleemanalyse
 • Plan van aanpak
 • Aanpassingen op het werk voor re-integratie
 • Inkomen (loondoorbetaling)

Direct contact voor een kosteloze intake

Welke handelingen de juristen verrichten hangt af van het stadium waarin u en uw werknemer zich bevinden. Het is van belang dat u zo snel mogelijk advies inwint als u te maken heeft met een zieke werknemer en herstel op korte termijn niet te verwachten is.

Wat u kunt verwachten

 • Beoordelen feiten en omstandigheden
 • Concreet advies

Arbeidsrecht (werkgever)

Hoe kan ik bij een reorganisatie personeel ontslaan?

Personeel vormt een grote kostenpost en in tijden van financiële krapte is het soms aan te raden te snijden in uw personeelsbestand. Ontslag is een mogelijkheid. Om werknemers te mogen ontslaan heeft u een vergunning nodig van het UWV-WERKbedrijf. U moet aantonen dat het ontslag nodig is vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast moet u rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is een complexe, langdurende procedure die vraagt om een daadkrachtige aanpak. Een ontslagspecialist kan de reorganisatie van uw onderneming begeleiden en zorgen dat alles volgens de regels verloopt.

Moet ik een werknemer altijd een transitievergoeding aanbieden?

Nee, uw werknemer heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is de transitievergoeding in het leven geroepen. Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten.

Het is lastig een algemeen advies of raamwerk te schetsen of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Een ontslagspecialist kan aan de hand van alle feiten en omstandigheden beoordelen of u uw werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent.

Gelden er speciale regels bij het ontslag van een bestuurder of directeur?

Voor de zogenaamde statutair directeur gelden andere ontslagregels dan voor normale werknemers. Een statutair is een directeur die door een aandeelhoudersbesluit is aangesteld. Alleen in dat geval is sprake van een statutair directeur. Directeurs of bestuurders die zijn aangesteld zijn geen statutair directeur als zij zonder aandeelhoudersbesluit zijn aangesteld.

Voor de statutair directeur geldt het algemene opzegverbod niet. Deze directeur kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat ook bevoegd was de directeur aan te stellen. Bij het ontslag moeten wel de opzegtermijnen in acht worden genomen. Een jurist staat directeuren bij die worden geconfronteerd met een ontslagbesluit.

Kan ik personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Is de bedrijfseconomische situatie van uw bedrijf verslechterd? Wilt u inkrimpen qua werknemers? Of wilt u een deel van uw personeel ontslaan? U doet er goed aan te allen tijde advies in te winnen van een jurist arbeidsrecht wanneer u een werknemer of meerdere werknemers wilt ontslaan. Bij bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met een aantal zaken die u niet tegenkomt in een reguliere ontslagprocedure. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht om uw zaak te behandelen.

Bedrijfseconomisch ontslag
Bij het bedrijfseconomisch ontslag heeft u te maken met het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaalt wie u wel en wie u niet kunt ontslaan. Het ontslag dient verdeeld te worden over bepaalde leeftijdsgroepen binnen de categorieën van uitwisselbare functies. Deze categorie uitwisselbare functies moet voor en na de verkleining van het personeelsbestand zoveel mogelijk gelijk blijven. Als u niet voldoet aan het afspiegelingsbeginsel is de kans groot dat het UWV Werkbedrijf u niet de vereiste ontslagvergunning verstrekt. Indien eenmaal de vergunning is verstrekt krijgt u te maken met een aantal andere voorwaarden, bijvoorbeeld de wederindiensttredingsvoorwaarde. U mag pas na 26 weken na het ontslag nieuwe werknemers aannemen voor de functies van de ontslagenen.

Jurist arbeidsrecht
Bedrijfseconomisch- en collectief ontslag zijn uiterst ingewikkelde procedures. Indien u voornemens bent veel werknemers te ontslaan doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium het advies van een jurist arbeidsrecht in te winnen. Zo voorkomt u onnodige kosten en wordt het ontslag voortvarend afgewikkeld. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor vragen over bedrijfseconomisch ontslag.

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten. Recht op transitievergoeding kan ook ontstaan wanneer u een werknemer onterecht heeft ontslagen of indien het ontslag aan u als werkgever valt te verwijten. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter, ontslag met wederzijds goedvinden of bij een collectief ontslag zal in de regel aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht voor een advies op maat. Zo voorkomt u dat u een te hoge transitievergoeding moet betalen of een lange kostbare ontslagprocedure moet volgen.

Mag ik iemand per direct ontslaan?

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Of wilt u weten wat een dringende reden is voor ontslag op staande voet? Of heeft u ontslag op staande voet gegeven en bent u verwikkeld geraakt in een juridische procedure? Ontslag op staande voet moet volgens de regels worden gegeven. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat het ontslag ongeldig is en u kosten moet maken om een werknemer schadeloos te stellen. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht wanneer u te maken heeft met ontslag.

Ontslag werknemer
Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag dat per direct werking heeft. Vanaf het moment van ontslag is de werknemer niet meer in dienst en hoeft u ook geen loon meer te betalen. Een geldig ontslag op staande voet moet voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Er is sprake van een dringende reden;
 2. De reden moet aan de werknemer direct bekend worden gemaakt;
 3. Het ontslag geschiedt onverwijld (u kunt niet een paar dagen wachten).

Als u een werknemer ontslaat en niet alle formaliteiten worden in acht genomen, is het ontslag vernietigbaar. In dat geval kan de werknemer een procedure bij de kantonrechter starten om het ontslag aan te vechten.

Jurist arbeidsrecht
Mocht het komen tot een juridische procedure na een ontslag op staande voet, dan staan de juristen arbeidsrecht aangesloten bij Omnius Juristen u met raad en daad ter zijde. De aangesloten juristen kunnen trachten te voorkomen dat u een transitievergoeding of achterstallig loon moet betalen. Het loon of de vergoeding kan zeer snel oplopen en vormt een grote kostenpost. Raadpleeg dan ook zo snel mogelijk een jurist wanneer u een vraag heeft over ontslag op staande voet.

De rol van Omnius

Een Omnius Jurist kan u optimaal van dienst zijn bij het oplossen van uw juridische vraagstukken. Hij of zij kan u adviseren over alle aspecten van het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Voor het opstellen van overeenkomsten, het geven van ontslag of voor ander juridisch advies bent u bij Omnius aan het juiste adres. Samen met u zal de jurist de juiste aanpak bepalen en zoeken naar de best mogelijke oplossing. Bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist regelt het!

Doe nu de Document Check

Heeft u een dagvaarding, oproep van de rechtbank, vonnis, beschikking of brief van de advocaat van de wederpartij ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 – 629 00 39 (lokaal tarief)
of stel uw vraag via de website.

De specialisten