Jurist bestuursrecht

Jurist bestuursrecht

 

Het bestuursrecht draait om de verhouding tussen burgers en de overheid. Vroeg of laat krijgt u te maken met een bestuursrechtelijk aspect. Hierbij kunt u denken aan de aanvraag van een vergunning of de vraag of u volgens het geldende bestemmingsplan mag bouwen. Ook sommige verkeersboetes of fiscale zaken vallen onder het bestuursrecht. Bij een bestuursrechtelijk probleem staat u nooit alleen; een jurist bestuursrecht heeft alle benodigde kennis in huis om u optimaal van dienst te zijn.

Jurist bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de overheid kunt u uw bezwaren kenbaar maken middels een bezwaarschrift. Dit kan echter alleen als u belanghebbende bent bij het genomen besluit; uw belang moet een eigen, objectief, actueel en persoonlijk belang zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Wanneer het bezwaarschrift tevergeefs is ingediend kunt u de rechter vragen het besluit van het bestuursorgaan te toetsen. Een jurist bestuursrecht kan u in alle gevallen en zaken bijstaan om de juiste juridische argumenten te vinden en aan te voeren.

Jurist vergunningen

Voor veel handelingen en activiteiten heeft u als bedrijf een vergunning nodig. Voor bouwen, kappen of het in gebruik hebben van een bepaalde installatie heeft u een vergunning nodig. Welke vergunning u nodig heeft vindt u in de specifieke wetten. Een jurist bestuursrecht kan u adviseren hoe u het beste een vergunning aanvraagt en kan ook namens u bezwaar of beroep instellen bij een afwijzend besluit op uw aanvraag voor een vergunning.

Jurist ruimtelijk bestuursrecht

Het ruimtelijk bestuursrecht reguleert de toekenning van een bestemming aan grond en opstal. Op die manier kan de overheid het gebruik van de ruimte beheren. Dit zorgt voor een duurzame ontwikkeling van een bepaald gebied. Centraal staat het bestemmingsplan. In dit plan wordt bepaald welke gebouwen of inrichtingen op een bepaald stuk grond mogen worden opgericht. Een jurist bestuursrecht kan u helpen bij de uitleg van het bestemmingsplan of een ontheffing voor u aanvragen.

Opstellen verzoek tot handhaving

Hebben uw buren een bouwwerk opgericht zonder bouwvergunning (omgevingsvergunning)? Bent u getuige van een illegale afvallozing? Of wilt u dat de gemeente optreedt tegen bepaalde overtredingen? U kunt als belanghebbende een verzoek tot handhaving instellen bij het bevoegde gezag. Dit houdt in dat u het bestuursorgaan vraagt op te treden de wet te handhaven. Dit kunt u doen via een verzoek tot handhaving. Een jurist bestuursrecht helpt u een goed verzoek op te stellen en in te dienen.

Direct contact voor een kosteloze intake

Bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek tot handhaving

Een verzoek tot handhaving behoort tot het bestuursrecht. Via het verzoek kunt u bijv. de gemeente vragen op te treden tegen bepaalde overtredingen van de wet. Het verzoek kan om verschillende redenen worden afgewezen (ongegrond verklaard). Een jurist bestuursrecht kan dan namens u bezwaarschrift tegen de ongegrondverklaring opstellen. U maakt dan bezwaar tegen het eerste besluit van het bestuursorgaan.

Direct contact voor een kosteloze intake

Instellen beroep rechtbank (advies)

Beroep is een rechtsmiddel dat u kunt gebruiken als het niet eens bent met de uitspraak van het betreffende bestuursorgaan. U kunt het niet eens zijn met het hele besluit, of slechts omtrent delen. Voordat u beroep aantekent, heeft u een goed advies nodig van een specialist. Beroepsprocedures kunnen lang duren en kosten ook geld. Laat u daarom te allen tijde vooraf informeren door een jurist van Omnius wanneer u het niet eens bent met de uitspraak en u beroep overweegt. U krijgt van de specialist een concreet advies of  beroep zinvol is.

Direct contact voor een kosteloze intake

Bestuursrecht (particulier)

Is het mogelijk een ontheffing te krijgen van het bestemmingsplan?

Soms passen bouwplannen niet in het geldende bestemmingsplan. In dergelijke gevallen is het mogelijk een ontheffing aan te vragen. Vier ontheffings- of vrijstellingsmogelijkheden zijn mogelijk:

  1. Een binnenplanse afwijking. Hierbij gaat het om een afwijking van het plan, waar het plan zelf in voorziet. Het bestemmingsplan bevat zelf de mogelijke ontheffingen.
  2. Kruimelgeval. In sommige gevallen is in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bepaald dat bepaalde activiteiten toegelaten zijn, terwijl deze niet in het bestemmingsplan staan.
  3. Een ontheffing die niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een motivering van het besluit een goede ruimtelijke ordening bevat.
  4. Voor tijdelijke ontheffingen voorziet de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Een tijdelijke ontheffing is mogelijk.

Het afwijken van een bestemmingsplan is een complexe procedure die vraagt om een goed advies van een specialist. Rekening moet worden gehouden met talloze fatale termijnen en procedure. Een bestuursrechtspecialist kan u bijstaan bij het verkrijgen van een ontheffing of de weigering van de ontheffing aan te vechten.

 

Kan ik het verkrijgen van een vergunning afdwingen via de rechter?

Een aanvraag voor een vergunning kan worden geweigerd door het bestuursorgaan waar u de aanvraag heeft ingediend. Als ook het bezwaarschrift niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Een rechter zal uw aanvraag en het besluit van het bestuursorgaan toetsen. Het is van belang u te laten adviseren door een bestuursrechtspecialist. In het bestuursrecht gelden strikte termijnen en moet u mogelijk eerst andere procedures doorlopen voor u naar de rechter kunt. Een bestuursrechtspecialist kan u voorzien van het beste advies en uw beroepsschrift opstellen, indienen en toelichten bij de rechtbank.

Wij krijgen onze vergunning niet rond. Wat kunnen we doen?

De aanvraag voor een vergunning moet voldoen aan vele wettelijke (milieu)eisen. Als uw aanvraag daar niet aan voldoet is het mogelijk dat uw aanvraag wordt afgewezen. Ook is het mogelijk dat buren of milieuactivisten uw aanvraag dwarsbomen. Gelukkig voor u kunt u tegen een afwijzing van een aanvraag voor een vergunning bezwaar en beroep indienen. Ook is het zo dat de relevante wet- en regelgeving voor uitleg en interpretatie vatbaar is.

Bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u denken aan een aanvraag die niet voldoet aan bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Als u de vergunning niet krijgt, kunt u het besluit aanvechten.

Grofweg drie procedures zijn mogelijk om alsnog de gewenste vergunning te krijgen:

  1. Indiening bezwaarschrift. Op basis van uw bezwaren moet het bestuursorgaan een nieuwe beslissing nemen.
  2. In beroep bij de bestuursrechter. De bestuursrechter kijkt of het bestuursorgaan tot de beslissing mocht komen die zij heeft genomen.
  3. Hoger beroep. Als de uitspraak van de rechter u niet bevalt kunt u in veel gevallen ook in hoger beroep. Een hogere rechter kijkt nogmaals naar uw zaak en kan de uitspraak van de lagere rechter vernietigen of bevestigen.

In welk stadium u zich ook bevindt, een jurist kan u altijd van dienst zijn. De bij het Omnius Juristennetwerk aangesloten specialisten bestuursrecht zullen er alles aan doen om u toch die vergunning te bezorgen.

Hoe vecht ik een overheidsbesluit aan?

Niet alle overheidsbesluiten kunt u aanvechten. Alleen de besluiten waarbij u of uw onderneming persoonlijk in uw belangen wordt getroffen komen in aanmerking voor bezwaar en beroep. Hierbij kunt u denken aan het besluit van een gemeente waarbij uw aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen. Tegen een dergelijk besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Als ook uw bezwaren worden afgewezen kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Een jurist kan u in beide instanties optimaal van dienst zijn. Hij of zij kan de nodige juridische documenten opstellen en eventueel een zitting bijwonen om uw belangen te behartigen.

De rol van Omnius

Bij een conflict met de overheid staat u nooit alleen. Een jurist bestuursrecht van Omnius Juristen kan door middel van bemiddelen, het opstellen van een bezwaarschrift of indienen van (hoger) beroep u optimaal van dienst zijn. Een jurist bestuursrecht van Omnius zorgt voor de best mogelijke uitkomst van uw zaak!

Doe nu de Document Check

Heeft u een afwijzing van uw vergunningsaanvraag, een aanschrijving van de gemeente of een dagvaarding ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

De specialisten


Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 – 629 00 39
of stel uw vraag via de website.