Jurist ambtenarenrecht

Jurist ambtenarenrecht

 

Hoewel het ambtenarenrecht steeds meer naar het arbeidsrecht neigt, zijn er belangrijke verschillen. Een essentieel verschil is dat het ambtenarenrecht door het bestuursrecht wordt bepaald. Daarnaast kunnen in het ambtenarenrecht disciplinaire straffen worden opgelegd.

Alle besluiten over uw rechtspositie (zoals aanstelling, ontslag, het opleggen van disciplinaire straffen,  besluiten over het functioneren, besluiten in het kader van een reorganisatie) zijn in het ambtenarenrecht eenzijdige rechtshandelingen. Deze – door de overheidswerkgever genomen – besluiten moeten voldoen aan de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht en kunnen worden aangevochten bij de bestuursrechter, nadat eerst bezwaar bij de eigen werkgever is aangetekend. In spoedeisende gevallen is het mogelijk een zogenaamde voorlopige voorziening (kort geding) aan de bestuursrechter te vragen.

Een jurist kan u in alle soorten ambtenarenzaken bijstaan.

Disciplinaire straffen en (straf)ontslag

Ter sanctionering van plichtsverzuim heeft de wetgever disciplinaire straffen in het leven geroepen. Het bevoegd gezag (de werkgever van de ambtenaar) heeft de mogelijkheid straffen op te leggen bij verwijtbaar gedrag. In sommige gevallen is zelfs disciplinair ontslag mogelijk.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Net als ‘gewone’ werknemers kunnen ambtenaren zich ziek melden en hebben zij recht op doorbetaling van het loon. U dient zich ziek te melden bij uw werkgever. Een ambtenaar moet zich daarnaast actief inzetten ter re-integratie.

Reorganisatie (ontslag)

Ook bij de overheid komt het geregeld voor dat er gereorganiseerd moet worden. In tegenstelling tot de private sector krijgt een ambtenaar in beginsel geen ontslag, maar wordt hij of zij herplaatsingskandidaat. Een werkgever zal het ontslag moeten voorkomen door de ambtenaar te herplaatsen bij een ander onderdeel van de overheid.

De rol van Omnius

Voor een beoordeling van uw ambtenarenzaak bent u bij Omnius aan het juiste adres. Een jurist vecht een ontslag of disciplinaire straf voor u aan of onderhandelt over een goede vertrekregeling. Een jurist van Omnius Juristen staat u bij in alle soorten ambtenarenzaken. Bij dreigend ontslag, een reorganisatie, ziekte of disciplinaire straf staat een jurist aan uw zijde. Door middel van bemiddelen, procederen, onderhandelen of het opstellen van documenten; een jurist zorgt voor de best mogelijke uitkomst van uw zaak!

Doe nu de Document Check

Heeft u een ontslagbrief, beëindigingsvoorstel, brief (of toelichting op mondelinge) non-actiefstelling of verzoekschrift rechtbank ontvangen? Wenst u advies van een jurist over de te nemen stappen? Verstuur uw document naar Omnius en laat u door een jurist adviseren. Snel weten waar u aan toe bent? Verstuur uw document hier.

De specialisten


Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 088 – 629 00 39
of stel uw vraag via de website.