Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Letselschade

Hoe kan ik een aanbod tot schadevergoeding van de verzekeraar laten toetsen?

Dit kan door het aanbod van een verzekeraar voor te leggen aan een letselschadespecialist. De letselschadespecialist zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden toetsen of het aanbod redelijk is.

Bij Omnius kunt u terecht voor een eerste beoordeling of second opinion van het aanbod tot schadevergoeding van een verzekeraar. In de meeste gevallen is de beoordeling van het aanbod voor u kosteloos. De kosten van de beoordeling moeten door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar worden vergoed.

Is de schadevergoeding uit letselschade fiscaal belast?

Nee in beginsel niet. Dit wordt anders wanneer het gaat om misgelopen inkomsten uit arbeid. Over die inkomsten had u namelijk sowieso belasting moeten betalen.

Kan mijn letselschadezaak verjaren?

Binnen het letselschaderecht bestaan een aantal algemene verjaringsregels:

  • De absolute verjaring: 20 jaar (als u niet bekend was met het letsel)
  • De relatieve verjaring: 5 jaar (5 jaar na bekend worden van de schade)
  • Bij milieuschade en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen: 30 jaar
  • Bij verkeersongevallen waarbij u rechtstreeks de verzekeraar aanspreekt: 3 jaar

Het risico van verjaring kunt u beëindigen door op tijd de verjaring te ‘stuiten’. U maakt aan de veroorzaker van de schade bekend dat u een vordering tot schadevergoeding voorbereidt. Vanaf dat moment begint een nieuwe termijn te lopen waarin u de vordering moet indienen.

Een letselschadespecialist kan voorkomen dat uw zaak verjaart en een schadevergoedingszaak aanhangig maken. Altijd in uw belang.

Ik heb letselschade opgelopen, maar de dader is doorgereden of gevlucht, wat nu?

Als de veroorzaker van schade is gevlucht wordt u geconfronteerd met een groot probleem: hoe krijg ik mijn schade vergoed? Wanneer u weet wie de dader is kunt u de politie inschakelen. Zij zullen de dader achterhalen en verhoren. Als u niet weet wie de dader is en de politie kan ondanks onderzoek niets meer voor u betekenen kunt bij verkeersongevallen aanspraak maken op een uitkering uit het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF).

Slachtoffers van geweldsmisdrijven die letselschade hebben geleden kunnen soms aanspraak maken op vergoeding van de schade via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Een letselschadespecialist kan voor u de aansprakelijke partij aanspreken, of aansturen op een vergaand onderzoek om de dader te achterhalen. Altijd in uw belang.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die u lijdt doordat u letsel hebt opgelopen. U kunt door een verkeersongeval niet meer werken. Doordat u niet meer werkt, ontvangt u geen loon. Dit misgelopen loon is schade die valt onder letselschade. Daarnaast geldt dat alle directe schade – zoals het eigen risico van de verzekering, reiskosten, juridische bijstand en schade aan kleding of vervoersmiddelen – in aanmerking komt voor vergoeding. Een jurist letselschade kan u helpen de schadeveroorzakende partij aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade. Raadpleeg een jurist letselschade om uw zaak te bespreken.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die voortvloeit uit immateriële schade. Immateriële schade is bijvoorbeeld lichamelijk letsel of psychisch letsel. De kosten van het ziekenhuis e.d. is de materiële schade. De immateriële schade ziet dus toe op het feit dat u letsel hebt opgelopen. Een jurist letselschade kan u helpen de schadeveroorzakende partij aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te verkrijgen. Een jurist letselschade is in de meeste gevallen voor u gratis. In letselschadezaken worden de kosten namelijk verhaald op de schadeveroorzakende partij. Raadpleeg een jurist letselschade om uw zaak te bespreken.

Wat is een redelijke schadevergoeding?

Tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade moet een causaal verband bestaan. Dit houdt in dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en de gebeurtenis; alleen de schade veroorzaakt (direct of indirect) door de gebeurtenis komt voor vergoeding in aanmerking.

Bij materiële zaakschade is de berekening eenvoudig. Stel u krijgt een verkeersongeval waarbij u geen schuld te verwijten valt. Uw auto is total loss en had een waarde van EUR 40.000. Dit is de schade die u lijdt en komt voor vergoeding in aanmerking.

Bij de personenschade kan de berekening moeilijker zijn. Dit is het geval wanneer u door een ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Een voorbeeld:

U raakt gedeeltelijk verlamd door een ongeval waardoor u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. U kunt niet meer terugkeren naar uw oude functie en gaat daarom EUR 10.000 minder verdienen per jaar. Dit is de schade die u lijdt, maar daar houdt het niet op. In uw nieuwe functie kunt u geen promotie maken. Daarnaast heeft u thuiszorg nodig. In uw oude functie zou u promotie krijgen, waardoor u meer zou gaan verdienen. De misgelopen promotie (verhoogd loon), achteruitgang in loon en de kosten van de thuiszorg kunt u verhalen op de veroorzaker van de schade. Door de schadevergoeding gaat u ook belastingschade lijden. Dit is schade veroorzaakt door de belasting die u moet betalen over het bedrag aan schadevergoeding dat u heeft verkregen. De schadevergoeding is namelijk een fors bedrag, waardoor u via BOX III belasting over dit bedrag moet betalen. Ook hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Zoals u ziet kunnen veel factoren meewegen bij de berekening van de schade. De berekening van de schadevergoeding is complex en werk voor een specialist. Een jurist kan alle schadeposten voor u aanwijzen en een berekening maken. Deze berekening dient als uitgangspunt bij de onderhandelingen of procedure tot verkrijging van uw schadevergoeding.

Verjaart mijn vordering uit letselschade?

Indien u letsel hebt opgelopen wilt u natuurlijk dat uw schade wordt vergoed door degene die het veroorzaakt heeft. In het letselschaderecht bestaan twee termijnen voor verjaring: i) een korte termijn van vijf jaar en ii) een lange termijn van twintig jaar. Bij verkeersongevallen geldt een termijn van drie jaar. Welke termijn op u van toepassing is en hoe deze kan worden gestuit hangt af van alle feiten en omstandigheden die op uw zaak van toepassing zijn. Wilt u zeker zijn dat uw schade wordt vergoed? Raadpleeg dan een jurist letselschade indien u een vordering tot schadevergoeding wilt instellen. Alle juristen letselschade aangesloten bij Omnius Juristen hebben jarenlange ervaring op het gebied van letselschade en staan u graag bij.