Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Contractenrecht

De leverancier komt de afspraken niet na. Wat kan ik doen?

Niet nakoming van een overeenkomst kan voor problemen zorgen. U kan en mag de leverancier aanspreken op de niet-nakoming en eisen dat de overeenkomst conform afspraak wordt nagekomen. Door de niet-nakoming pleegt de leverancier wanprestatie. U moet de leverancier een laatste waarschuwing geven in de vorm van een ingebrekestelling. U geeft de leverancier een termijn waarbinnen de leverancier alsnog kan presteren. Na die datum is de leverancier in verzuim. Als het verzuim intreedt, heeft u recht op rente, schadevergoeding of kunt u de nakoming via de rechter afdwingen.

Een contractspecialist kan u bij al deze stappen van dienst zijn. Wacht nooit te lang met het inschakelen van een jurist. De niet-nakoming kan u hoge kosten opleveren. Door snel te reageren voorkomt u (verdere) moeilijkheden.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van niet-nakoming van een overeenkomst?

Een aantal gevolgen zijn denkbaar in het geval een overeenkomst of verbintenis niet wordt nagekomen:

  • Eisen nakoming van de overeenkomst (met schadevergoeding)
  • Schadevergoeding
  • Ontbinding van de overeenkomst en vergoeding van schade
  • Gedeeltelijke ontbinding en gedeeltelijke nakoming

Welk gevolg het beste past bij uw situatie hangt af van alle relevante feiten en omstandigheden. Een contractspecialist kan u in alle gevallen voorzien van het beste advies en eventuele vervolgstappen nemen.

Wanneer is de nakoming van een contract blijvend onmogelijk?

De nakoming van een verbintenis is blijvend onmogelijk, wanneer bijvoorbeeld een te leveren goed niet meer geleverd kan worden. Hierbij kunt u denken aan een huis dat voor de oplevering in vlammen op gaat of een trouwjurk die voor de dag van het huwelijk verloren gaat.

Een debiteur betaalt ook na de ingebrekestelling niet, mag ik mijn eigen verplichtingen opschorten?

Wanneer iemand niet voor uw diensten betaalt, of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, heeft u het recht uw eigen verplichtingen op te schorten. Dit is een algemeen opschortingsrecht. Vooraleer u uw verplichtingen wilt opschorten, moet u nagaan of u voldoet aan twee eisen:

  • De vordering op de schuldeiser moet opeisbaar zijn (m.a.w.: de schuldenaar is reeds verplicht na te komen)
  • Er moet voldoende samenhang zijn tussen beide verbintenissen (connexiteit)

Een contractspecialist kan u adviseren of opschorting van uw verplichtingen is toegestaan in uw specifieke geval. Daarnaast kan een specialist u bijstaan bij het afdwingen van de nakoming van de verbintenis of aanvullende of vervangende schadevergoeding vorderen van de schuldenaar.

Wat zijn algemene voorwaarden en hoe belangrijk zijn ze?

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Wilt u de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij inroepen? Of wilt u een set algemene voorwaarden laten checken op juridische juistheid? Bij de aangesloten juristen contractrecht  van Omnius Juristen bent u aan het juiste adres wanneer het gaat om algemene voorwaarden. Wij kunnen u adviseren omtrent algemene voorwaarden of algemene voorwaarden voor u opstellen conform uw werkzaamheden en wensen.

Algemene voorwaarden en overeenkomst
Algemene voorwaarden (ook wel genaamd: kleine lettertjes), maken deel uit van een overeenkomst. In de overeenkomst moet worden verwezen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Daarnaast moeten algemene voorwaarden altijd ter hand worden gesteld door de gebruiker aan de wederpartij. In de algemene voorwaarden vindt u onder meer afspraken omtrent: levering, betaling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, garanties en exoneratieclausules (uitsluiting van de aansprakelijkheid).

De wet stelt een aantal voorwaarden voor geldige algemene voorwaarden. Een deel is dwingend recht (afwijken is niet mogelijk). Daarnaast gelden ten aanzien van consumenten strikte vereisten met betrekking tot aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld het algeheel uitsluiten van enige aansprakelijkheid is niet toegestaan.

Jurist algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden komen veel voor. Goede algemene voorwaarden zijn schaars. Het gevolg van slechte algemene voorwaarden kan zijn dat ze door de wederpartij kunnen worden vernietigd. De algemene voorwaarden hebben dan geen werking. U doet er daarom goed aan algemene voorwaarden op te laten stellen door een specialist.

Raadpleeg een jurist contractrecht aangesloten bij Omnius Juristen voor vragen over algemene voorwaarden.

Wanprestatie, wat nu?

Heeft u een product gekocht, maar is de levering niet conform uw bestelling? Is een door u besteld product beschadigd afgeleverd? Of is een product niet, of te laat geleverd? U heeft recht op een goede levering van een gekocht product. Indien dit niet gebeurt, is in juridische termen sprake van wanprestatie. U kunt dan de nakoming van de gemaakte afspraken vorderen of vervangende schadevergoeding krijgen. Neem contact op met een jurist contractenrecht wanneer u te maken heeft met leveringsproblemen of wanneer u aangesproken wordt vanwege leveringsproblemen.

Wanprestatie, nakoming en vervangende schadevergoeding
Het is van belang dat u tijdig de leverancier in gebreke stelt, wanneer levering uitblijft, of indien de levering niet conform afspraak is. Door de ingebrekestelling krijgt de tegenpartij nog één kans te presteren volgens afspraak. Indien nakoming niet mogelijk is (bijv. een gekocht goed bestaat niet meer) of wanneer de tegenpartij ook na de ingebrekestelling niet presteert, is de tegenpartij in verzuim.

Na het intreden van het verzuim kunt u de overeenkomst ontbinden, uw geld terug krijgen, vervangende schadevergoeding vorderen of uw verplichtingen jegens de wederpartij opschorten. Eveneens gaat vanaf het verzuim de wettelijke rente lopen.

Jurist contractrecht
Het contractrecht is niet eenvoudig te doorgronden. U doet er daarom goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium een jurist contractrecht in te schakelen wanneer u te maken heeft met leveringsproblemen. De aangesloten juristen bij Omnius Juristen kunnen u dan optimaal adviseren of namens u een juridische procedure starten. Neem contact op met een jurist contractrecht om uw zaak te bespreken.

Ik heb nog geld tegoed van een failliete relatie, wat nu?

Het faillissement van een (rechts)persoon zorgt er vaak voor dat u als crediteur met lege handen komt te zitten. Als u geld tegoed heeft van een failliete (rechts)persoon, moet u zich melden bij de curator. De curator beheert de boedel en zorgt ervoor dat de boedel wordt vereffend. Het vermogen van de gefailleerde wordt omgezet in geld en uitgekeerd aan de schuldeisers. Na aftrek van het salaris van de curator en de overige faillissementskosten wordt het restant verdeeld aan de schuldeisers. Deze groep schuldeisers wordt opgedeeld in vier groepen:

  • Boedelschuldeisers
  • Preferente schuldeisers
  • Concurrente schuldeisers
  • Achtergestelde schuldeisers (achtergestelde lening)

Indien u geen pand- of hypotheekrecht heeft zal u in de regel een concurrente schuldeiser zijn. Dit houdt in dat de boedelschuldeisers en de preferente schuldeisers als eerste geld ontvangen (indien de boedel dit toelaat) en dan pas de concurrente schuldeisers. Vaak heeft dit als gevolg dat u als concurrente schuldeisers geen of weinig geld terug zult zien. Meldt u in alle gevallen bij de curator van de gefailleerde als u nog goederen of geld tegoed heeft van het bedrijf of persoon.