Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Bestuursrecht

Wij krijgen onze vergunning niet rond. Wat kunnen we doen?

De aanvraag voor een vergunning moet voldoen aan vele wettelijke (milieu)eisen. Als uw aanvraag daar niet aan voldoet is het mogelijk dat uw aanvraag wordt afgewezen. Ook is het mogelijk dat buren of milieuactivisten uw aanvraag dwarsbomen. Gelukkig voor u kunt u tegen een afwijzing van een aanvraag voor een vergunning bezwaar en beroep indienen. Ook is het zo dat de relevante wet- en regelgeving voor uitleg en interpretatie vatbaar is.

Bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u denken aan een aanvraag die niet voldoet aan bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Als u de vergunning niet krijgt, kunt u het besluit aanvechten.

Grofweg drie procedures zijn mogelijk om alsnog de gewenste vergunning te krijgen:

  1. Indiening bezwaarschrift. Op basis van uw bezwaren moet het bestuursorgaan een nieuwe beslissing nemen.
  2. In beroep bij de bestuursrechter. De bestuursrechter kijkt of het bestuursorgaan tot de beslissing mocht komen die zij heeft genomen.
  3. Hoger beroep. Als de uitspraak van de rechter u niet bevalt kunt u in veel gevallen ook in hoger beroep. Een hogere rechter kijkt nogmaals naar uw zaak en kan de uitspraak van de lagere rechter vernietigen of bevestigen.

In welk stadium u zich ook bevindt, een jurist kan u altijd van dienst zijn. De bij het Omnius Juristennetwerk aangesloten specialisten bestuursrecht zullen er alles aan doen om u toch die vergunning te bezorgen.

 

Mag de gemeente de aanvraag van een vergunning weigeren?

Ja, de gemeente mag een aanvraag voor een vergunning weigeren als de aanvraag niet voldoet aan de eisen die de wet stelt. Bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kunt u denken aan een aanvraag die niet voldoet aan bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Als u de vergunning niet krijgt, kunt u het besluit aanvechten.

Bij welke rechter moet ik mijn zaak aanhangig maken?

Het hangt van uw zaak af welke rechter bevoegd is. In het algemeen geldt dat de bestuursrechter bevoegd is. Bij belastingzaken is de belastingrechter bevoegd. De bestuursrechter is een speciale rechter bij de rechtbank die alleen bestuurszaken behandelt. Uw zaak wordt aangebracht door middel van een beroepsschrift.

In (hoger) beroep hangt het af om wat voor zaak het gaat. Het onderwerp van de zaak bepaalt welke rechter bevoegd is. We kennen de volgende (hoger beroeps)rechters:

  • Rechtbank, sector bestuursrecht. Hier worden in eerste aanleg (de eerste rechter) de meeste algemene zaken aangebracht. Denk hierbij aan vergunningverlening, vreemdelingenrecht en het bouwrecht.
  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De Afdeling behandelt zaken in hoger beroep. Er kan geen hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingesteld, als dit kan bij de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (zie hieronder). De RvS is de algemene hoger beroepsrechter.
  • Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Dit gerecht is bevoegd als het gaat om zaken over uitkeringen (sociale zekerheid) en de rechtspositie van ambtenaren, zowel in hoger beroep als eerste aanleg.
  • Het College van Beroep voor het bedrijfsleven doet uitspraak over bedrijfseconomische zaken. Over besluiten van bedrijfslichamen en de Sociaal-economische Raad (SER), doet het CBB zowel uitspraak in eerste aanleg als in hoger beroep. Alleen hoger beroep bij het CBB is mogelijk bij besluiten op grond van wetten die genoemd staan in de wet, zoals de Telecommunicatiewet, de Tabakswet en de Mededingingswet.
Kan ik me verzetten tegen een besluit tot handhaving van de gemeente?

Tegen elk besluit van een bestuursorgaan dat u raakt in uw persoonlijke belangen kunt u bezwaar instellen. Ook tegen een dwangsom of bestuursdwang kunt u daarom een bezwaarschrift indienen.

Hoe vecht ik een overheidsbesluit aan?

Niet alle overheidsbesluiten kunt u aanvechten. Alleen de besluiten waarbij u persoonlijk in uw belangen wordt getroffen komen in aanmerking voor bezwaar en beroep. Hierbij kunt u denken aan het besluit van een gemeente waarbij uw aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen. Tegen een dergelijk besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Als ook uw bezwaren worden afgewezen kunt u in beroep bij de bestuursrechter. Een jurist kan u in beide instanties optimaal van dienst zijn. Hij of zij kan de nodige juridische documenten opstellen en eventueel een zitting bijwonen om uw belangen te behartigen.

Wat is schorsende werking?

Schorsende werking houdt in dat aan de werking van een overheidsbesluit geen werking toekomt indien een rechtsmiddel is ingesteld. In beginsel geldt dat een besluit genomen door een bestuursorgaan geen schorsende werking toekomt wanneer u bezwaar of beroep tegen dat besluit heeft ingesteld. Wat u wel kunt doen om schorsende werking te bewerkstelligen is het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter in de rechtbank. Een jurist bestuursrecht kan u adviseren wat voor uw situatie het beste is. De juristen bestuursrecht aangesloten bij Omnius Juristen hebben jarenlange ervaring in het bestuursrecht en helpen u graag als u een conflict heeft met de overheid. Neem contact op met een jurist bestuursrecht om uw zaak te bespreken.

Kan ik schadevergoeding vragen aan de bestuursrechter?

Als uw beroep gegrond wordt verklaard, kunt u de rechtbank vragen u een schadevergoeding toe te kennen. De rechtbank kan u alleen een schadevergoeding toekennen indien u om een schadevergoeding hebt gevraagd, het besluit van het bestuursorgaan (partieel) wordt vernietigd, als u schade heeft geleden en dat het bestuursorgaan aansprakelijk is voor die schade.

Heeft u schade geleden door de overheid? Neem contact op met een jurist bestuursrecht om uw zaak te bespreken. De juristen bestuursrecht aangesloten bij Omnius Juristen hebben jarenlange ervaring met schadevergoedingszaken en kunnen u optimaal adviseren. Neem contact op met een jurist bestuursrecht.

Tegen welke besluiten kan ik in bezwaar en beroep?

U kunt in bezwaar en beroep tegen besluiten waarbij u belanghebbende bent. Een besluit in de zin van het bestuursrecht houdt in een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Daarnaast moet u een belanghebbende zijn bij dat besluit. U bent een belanghebbende indien uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Een voorbeeld waarbij sprake is van een besluit en een belanghebbende: uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met een verbouwing wordt afgewezen. Het negatieve antwoord op uw aanvraag is het besluit (beschikking) en uw belang is het verkrijgen van de vergunning ten behoeve van een verbouwing.

Heeft u te maken met een afwijzend besluit op een aanvraag tot vergunning? Of heeft u een ander conflict met de overheid? Raadpleeg een jurist bestuursrecht om bezwaar of beroep tegen het besluit in te stellen. Een jurist bestuursrecht kan u helpen uw gelijk te halen. Neem contact op met een jurist bestuursrecht.

Krijg ik mijn griffierecht vergoed als ik gelijk krijg van de rechter?

Als u een beroepsprocedure start bij de bestuursrechter moet u een vergoeding betalen: het griffierecht. De rechter kan – indien u in het gelijk wordt gesteld – bepalen dat de tegenpartij het door u betaalde griffierecht aan u moet vergoeden. U ontvangt dan het griffierecht terug van het bestuursorgaan. Neem contact op met een jurist bestuursrecht indien u een beroepsprocedure wilt starten of vragen heeft over een bezwaar- of beroepsschrift.

Heb ik een jurist nodig bij de bestuursrechter?

Nee, bij de bestuursrechter bent u niet verplicht om u te laten vertegenwoordigen door een jurist. Dit is echter wel aan te raden, omdat het bestuursrecht gecompliceerd is en er veel termijnen zijn waar u zich aan dient te houden. Daarnaast is een jurist bestuursrecht gespecialiseerd in het bestuursrecht en heeft u meer kans om gelijk te krijgen dan wanneer u niet een jurist bestuursrecht inschakelt. Neem contact op met een jurist bestuursrecht om uw zaak te bespreken.

Wat is beroep?

Na de bezwaarschriftprocedure of een uniforme openbare voorbereidingsprocedure is het mogelijk dat het betreffende bestuursorgaan niet heeft beslist zoals u wilde. In dergelijke gevallen is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank sector bestuursrecht. Een rechter zal het besluit van het bestuursorgaan toetsen. Een jurist bestuursrecht kan voor u de rechter proberen te overtuigen van uw gelijk. Neem contact op met een jurist bestuursrecht om uw zaak te bespreken.

Wat is bezwaar?

Bezwaar (voluit: bezwaarschrift) is het rechtsmiddel dat een belanghebbende kan gebruiken wanneer hij of zij het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan. Via het bezwaarschrift kan de belanghebbende bezwaren tegen de beslissing van het bestuursorgaan aanvoeren. Het bestuursorgaan moet deze bezwaren aanhoren en opnieuw beslissen. Het is mogelijk dat het bestuursorgaan tot een ander besluit komt dan in eerste instantie. Heeft u te maken met een afwijzende beslissing op een aanvraag van een vergunning? Of wilt u een bezwaarschrift indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan? Een jurist bestuursrecht kan namens u een bezwaarschrift indienen of u adviseren wat u moet doen. De bij Omnius Juristen aangesloten juristen bestuursrecht hebben jarenlange ervaring op het gebied van het bestuursrecht en staan u graag bij in uw conflict tegen de overheid.

Wat is een omgevingsvergunning?

Vroeger had men voor elke bouwactiviteit een aparte vergunning nodig. Daarbij kunt u denken aan een bouwvergunning, sloopvergunning of kapvergunning. Sinds kort zijn al deze vergunningen samengevoegd in één vergunning: de omgevingsvergunning. U hoeft dan ook bij een verbouwing maar één vergunning aan te vragen. Een bijkomend voordeel is dat u ook maar ten aanzien van één vergunning bezwaar of beroep hoeft aan te tekenen indien uw aanvraag niet naar uw wens is behandeld. Wilt u een omgevingsvergunning aanvechten? Of juist een vergunning afdwingen van het bestuursorgaan? Raadpleeg dan een jurist bestuursrecht aangesloten bij Omnius Juristen. De aangesloten juristen bestuursrecht hebben jarenlange ervaring op het gebied van de aanvraag en aanvechting van vergunningen en kunnen u dan ook optimaal adviseren. Neem contact op met een jurist bestuursrecht.