Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Arbeidsrecht (werknemer)

Kan ik een hogere transitievergoeding krijgen?

Regelmatig komt het voor dat een werkgever de werknemer een lage transitievergoeding aanbiedt. Vaak heeft deze werknemer geen juridisch advies ingeschakeld en zal hij of zij de transitievergoeding accepteren. Het aangeboden bedrag lijkt vaak hoog, maar schijn bedriegt.

Een ontslagspecialist kan toetsen of de aangeboden transitievergoeding redelijk is en of met al uw belangen rekening wordt gehouden. Uw leeftijd, scholingsniveau, kansen op de arbeidsmarkt en uw dienstjaren worden in aanmerking genomen bij de berekening of de transitievergoeding hoog genoeg is.

Zonder juridisch advies loopt u de kans dat u afgescheept wordt met een te lage vergoeding. Dit kunt u voorkomen door een goed advies van een ontslagspecialist.

 

Mag mijn werkgever mij een andere functie toebedelen met een lager loon?

Over de functie
Allereerst zult u uw arbeidsovereenkomst moeten raadplegen. In de arbeidsovereenkomst staat doorgaans uw functie vermeld. Vaak is dit een ruim omschreven functie. In dat geval dient u een redelijke wijziging te accepteren. Als uw functie precies is beschreven en geen algemene functiebeschrijving aanwezig is, kan uw functie alleen worden gewijzigd met uw instemming.

Nog een andere mogelijkheid is het eenzijdig wijzigingsbeding. Dit houdt in dat de werkgever eenzijdig de functie van de werknemer mag veranderen. Dit eenzijdig wijzigingsbeding moet zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Toestemming van de werknemer is dan niet nodig. De wijziging moet wel voldoen aan maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Een jurist kan u adviseren of een wijziging van uw functie toegelaten is.

Als laatst zijn er de wijziging vanwege onvoorziene omstandigheden, die op grond van de redelijkheid en billijkheid en goed werknemerschap. Kleine wijzigingen in uw functie moet u op grond van het goed werknemerschap accepteren.

Over het loon
Ook de hoogte van het loon staat in uw arbeidsovereenkomst opgenomen. Dat kan niet zomaar worden veranderd door de werkgever. Wel kunt u altijd in onderling overleg bepalen dat het loon wijzigt.

Wilt uw werkgever uw functie of loon wijzigen en bent u het er niet mee eens? Neem contact op met een arbeidsspecialist voor advies.

Moet ik mijn ontslag altijd aanvechten om WW te kunnen krijgen?

Soms moet u uw ontslag aanvechten om recht te hebben op een WW-uitkering. Dit is het geval bij het ontslag op staande voet. Door dit ontslag bent u verwijtbaar werkloos, waardoor u geen recht heeft op een WW-uitkering. De inzet van een arbeidsrechtspecialist vergroot uw kansen het ontslag met succes aan te vechten.

Bij de andere gevallen van ontslag is het niet verplicht om het aan te vechten, maar vaak wel aan te raden. In sommige gevallen heeft de werkgever geen geldige reden voor ontslag, of heeft u recht op een transitievergoeding. Een jurist gespecialiseerd in het arbeidsrecht kan u optimaal adviseren of het aanvechten van uw ontslag voor u zinvol is.

Heb ik altijd recht op een transitievergoeding?

Nee, u heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is de transitievergoeding in het leven geroepen. U krijgt als werknemer een transitievergoeding wanneer u ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst bent bij uw werkgever. Dit geldt voor zowel tijdelijke als vaste contracten.

Een arbeidsrechtspecialist kan u precies vertellen of u aanspraak kunt maken op een transitievergoeding. Als dat zo is kan de jurist meteen de nodige handelingen verrichten om uw recht op een transitievergoeding uit te oefenen.

 

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst die tussen de werknemer en werkgever wordt gesloten, waarbij het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst (of: vaststellingsovereenkomst) worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Zo’n afspraak kan bijvoorbeeld zijn de toekenning van een transitievergoeding. Een voordeel van de beëindigingsovereenkomst is dat de werknemer recht blijft houden op een WW-uitkering. Raadpleeg te allen tijde een jurist arbeidsrecht en ontslag indien u een beëindigingsovereenkomst aangeboden heeft gekregen. Eenmaal getekend is de overeenkomst bindend en kan deze niet ongedaan gemaakt worden. Raadpleeg een jurist ontslagrecht om uw uw beëindigingsovereenkomst te beoordelen. Alle aangesloten juristen arbeidsrecht hebben jarenlange ervaring met ontslagzaken en kunnen u daarom voorzien van het beste advies.

Wat is een gouden handdruk?

Een gouden handdruk is een ander woord voor transitievergoeding. Een transitievergoeding dient als vergoeding van misgelopen toekomstig loon. Bij ontslag kan de werknemer in sommige gevallen aanspraak maken op zo’n vergoeding. Door middel van deze vergoeding wordt de pijn van het ontslag bij de werknemer verzacht. U krijgt een transitievergoeding wanneer u ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst bent bij uw werkgever. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten. Een jurist arbeidsrecht en ontslag kan u adviseren. De juristen arbeidsrecht aangesloten bij Omnius Juristen zijn specialisten op het gebied van het ontslagrecht en weten precies waar u recht op heeft. Eventueel kan een rechtszaak aanhangig worden gemaakt bij de kantonrechter om een goede transitievergoeding te bewerkstelligen.

Meent u dat u recht heeft op een gouden handdruk? Of denkt u dat de aan u aangeboden gouden handdruk te laag is? Raadpleeg in dergelijke gevallen een jurist ontslagrecht om een marktconforme transitievergoeding te verkrijgen. Alle aangesloten juristen arbeidsrecht hebben jarenlange ervaring met ontslagzaken en kunnen u daarom voorzien van het beste advies.

Wanneer kan ik worden ontslagen?

De wetgever heeft bepaald dat een werknemer alleen kan worden ontslagen indien daar een goede reden voor bestaat. De werkgever heeft een ontslagvergunning nodig om een werknemer te ontslaan. Daarnaast mag een werknemer per direct worden ontslagen vanwege een dringende reden. Dit is het ontslag op staande voet. Redenen voor ontslag op staande voet zijn onder andere: diefstal, geweld, werkweigering of drugs- of alcoholgebruik.

Naast het bestaan van een goede reden voor ontslag, is het ook van belang dat geen van de ontslagverboden van toepassing is. Een ontslagverbod houdt in dat een werknemer niet mag worden ontslagen indien hij of zij bijvoorbeeld ziek is en daarom wordt ontslagen.

Het ontslag moet voorts onderscheiden worden van het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van bijv. één jaar is geen sprake van ontslag indien het contract niet verlengd wordt.

Een jurist arbeidsrecht en ontslag kan uw ontslag aanvechten indien u meent dat u niet terecht bent ontslagen. Een jurist kan wedertewerkstelling of een transitievergoeding vorderen van de werkgever. Alle aangesloten juristen arbeidsrecht hebben jarenlange ervaring met ontslagzaken en kunnen u daarom voorzien van het beste advies.

 

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is het ontslag vanwege een dringende reden. Een werkgever mag de werknemer per direct naar huis sturen als een dringende reden aanwezig is. Een dringende reden is een ernstige gedraging op de werkvloer. Hierbij kunt u denken aan: geweld, diefstal, werkweigering zonder goede reden of alcohol- of drugsgebruik. Indien een dringende reden aanwezig is kan de werkgever de werknemer per direct ontslaan. De werknemer heeft voorts geen recht op een WW-uitkering vanwege verwijtbaar ontslag.

Indien u op staande voet bent ontslagen kunt u dit ontslag aanvechten. Een jurist arbeidsrecht en ontslag kan schriftelijk bezwaar tegen het ontslag indienen bij de werkgever, of via de kantonrechter het ontslag aanvechten. Raadpleeg te allen tijde een jurist ontslag indien u van mening bent dat het ontslag onterecht is gegeven.

Kan ik mijn ontslag aanvechten?

Het ontslag aanvechten is altijd mogelijk. Of het ook kans van slagen heeft is een andere vraag. Indien u bent ontslagen, of wanneer ontslag dreigt, kunt u het beste een jurist arbeidsrecht en ontslag inschakelen. Een jurist kan namens u een procedure starten om wedertewerkstelling of een transitievergoeding te vorderen. Welke procedure wordt gevolgd hangt af van het type ontslag. Neem contact op met een jurist arbeidsrecht en ontslag indien u te maken heeft met (onterecht) ontslag. De arbeidsrechtspecialisten aangesloten bij Omnius Juristen zullen er alles aan doen om uw belangen optimaal te behartigen.

Meent u dat u onterecht ontslagen bent? Raadpleeg in dergelijke gevallen een jurist ontslagrecht om uw ontslag ongedaan te maken of een transitievergoeding te verkrijgen. Alle aangesloten juristen arbeidsrecht hebben jarenlange ervaring met ontslagzaken en kunnen u daarom voorzien van het beste advies.

Ik heb nog loon tegoed van mijn werkgever, wat nu?

Bent u ontslagen en heeft u loon tegoed van uw ex-werkgever? Of betaalt uw werkgever uw loon (telkens) te laat uit? Dit is een uiterst vervelende situatie en brengt u mogelijk in financiële moeilijkheden. Als u loon tegoed heeft, heeft u een loonvordering op uw werkgever. Een jurist arbeidsrecht kan u adviseren wat u moet doen om het loon te vorderen waar u recht op heeft. U heeft namelijk recht op achterstallig loon. Daarnaast wordt dit loon verhoogd met de wettelijke verhoging én rente. Dit is een soort van boete die de werkgever moet betalen omdat hij het loon niet of te laat heeft betaald. Deze rente en verhoging is de werkgever slechts verschuldigd indien hem een verwijt valt te maken. Tot vijf jaar na de eigenlijke loondatum kunt u een loonvordering indienen. Raadpleeg een jurist arbeidsrecht om het loon te vorderen waar u recht op heeft. Alle aangesloten juristen arbeidsrecht hebben jarenlange ervaring met arbeidszaken en kunnen u daarom voorzien van het beste advies.

Wie wordt als eerste ontslagen bij bedrijfseconomisch ontslag?

Bij het bedrijfseconomisch ontslag kunnen meerdere werknemer tegelijkertijd worden ontslagen. Bij een dergelijk collectief ontslag is het altijd de vraag wie het eerst wordt ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt wie ontslag krijgt en wie niet. Alle werknemers voor uitwisselbare, vergelijkbare en gelijkwaardige functies worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. Daarbij heeft tevens te gelden dat binnen de gemaakte groepen de als laatste aangenomen werknemer wordt ontslagen.

Heeft u een vraag over ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen? Raadpleeg in dergelijke gevallen een jurist ontslagrecht om uw ontslag ongedaan te maken of een transitievergoeding te verkrijgen. Alle aangesloten juristen arbeidsrecht hebben jarenlange ervaring met ontslagzaken en kunnen u daarom voorzien van het beste advies.

Wat is een ontslagverbod?

Een ontslagverbod is een verbod tot ontslag wanneer sprake is van een bepaalde omstandigheid waarmee de werknemer te maken heeft. Het meest bekende ontslagverbod is die in het geval van ziekte. Gedurende de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Na twee jaar is dit wel toegestaan. Indien men in strijd met het ontslagverbod een werknemer ontslaat is het ontslag vernietigbaar. Dit onterechte ontslag kan worden aangevochten bij de kantonrechter. Een aantal andere voorbeelden van ontslagverboden zijn:

  • Ontslag vanwege lidmaatschap van een vakbond
  • Ontslag vanwege een discriminerende reden
  • Ontslag vanwege zijn functioneren als functionaris
  • Ontslag vanwege ernstig gewetensbezwaar bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden.

Meent u dat u ontslagen bent terwijl een ontslagverbod van toepassing is? Raadpleeg in dergelijke gevallen een jurist ontslagrecht om uw ontslag ongedaan te maken of een transitievergoeding te verkrijgen. Alle aangesloten juristen arbeidsrecht hebben jarenlange ervaring met ontslagzaken en kunnen u daarom voorzien van het beste advies.

Ben ik aansprakelijk voor mijn werknemers?

Ten aanzien van ondergeschikten kunt u op een aantal manieren aansprakelijk zijn voor het handelen van werknemers of voor ongevallen die zij veroorzaken of overkomen. Voor alle schade die uw werknemers aanrichten bij derden, bent u in beginsel aansprakelijk. Ook ten aanzien van ongevallen die uw werknemers onder werktijd veroorzaken kan u als werkgever aansprakelijk worden gesteld. Heeft u vragen omtrent de werkgeversaansprakelijkheid? Of wordt u door een derde aangesproken vanwege aangerichte schade? Raadpleeg een jurist aansprakelijkheidsrecht aangesloten bij Omnius Juristen. Alle juristen hebben jarenlange ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht en kunnen u optimaal bijstaan in een aansprakelijkheidszaak.