Vragen

Hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Aansprakelijkheidsrecht

Een winkel (of webwinkel) komt zijn verplichtingen niet na, en nu?

Als consument wordt u door de wet beschermd. Bij de koop van goederen heeft u bijvoorbeeld recht op een deugdelijk product. De verkoper moet zorg Lees meer »

Wie moet mijn schade betalen na een verkeersongeval?

In beginsel draagt iedereen zijn eigen schade. Wanneer iemand anders echter aansprakelijk is voor uw schade, moet die ander uw schade vergoeden. Bij een verkeersongeval Lees meer »

Mag een verzekeraar de verzekeringsovereenkomst en polis beëindigen?

Dit is mogelijk, maar daar gelden strikte eisen voor. Een verzekeraar mag de verzekeringsovereenkomst beëindigen wanneer de verzekeraar de verzekering niet zou hebben geaccepteerd bij Lees meer »

Ik heb schade veroorzaakt, maar voel mij niet aansprakelijk. Ben ik schadeplichtig?

Wat u voelt is voor het recht en de feiten niet relevant. Wetgeving, lagere regelgeving en jurisprudentie bepaalt of iemand aansprakelijk is voor schade die Lees meer »

Ambtenarenrecht

Kan ik worden overgeplaatst?

In beginsel kan uw werkgever besluiten u over te plaatsen. U bent namelijk aangesteld als ambtenaar. De werkgever is daarom bevoegd eenzijdig wijzigingen in de Lees meer »

Heb ik recht op een wachtgelduitkering?

Nee, meestal heeft een ambtenaar recht op een WW-uitkering die wordt aangevuld met een bovenwettelijke regeling. De bovenwettelijke regeling bestaat uit een aanvullende uitkering en Lees meer »

Kan ik een disciplinaire straf aanvechten?

Het is mogelijk dat u het niet eens bent met een opgelegde disciplinaire straf. In dat geval kunt u via een bezwaarschrift uw bezwaren kenbaar Lees meer »

Arbeidsrecht (werkgever)

Hoe kan ik bij een reorganisatie personeel ontslaan?

Personeel vormt een grote kostenpost en in tijden van financiële krapte is het soms aan te raden te snijden in uw personeelsbestand. Ontslag is een Lees meer »

Moet ik een werknemer altijd een transitievergoeding aanbieden?

Nee, uw werknemer heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is Lees meer »

Gelden er speciale regels bij het ontslag van een bestuurder of directeur?

Voor de zogenaamde statutair directeur gelden andere ontslagregels dan voor normale werknemers. Een statutair is een directeur die door een aandeelhoudersbesluit is aangesteld. Alleen in Lees meer »

Kan ik personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Is de bedrijfseconomische situatie van uw bedrijf verslechterd? Wilt u inkrimpen qua werknemers? Of wilt u een deel van uw personeel ontslaan? U doet er Lees meer »

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Uw werknemer krijgt een transitievergoeding wanneer hij/zij ten tijde van het ontslag 2 jaar of langer in dienst is bij u. Dit geldt zowel voor Lees meer »

Mag ik iemand per direct ontslaan?

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Of wilt u weten wat een dringende reden is voor ontslag op staande voet? Of heeft u Lees meer »

Arbeidsrecht (werknemer)

Kan ik een hogere transitievergoeding krijgen?

Regelmatig komt het voor dat een werkgever de werknemer een lage transitievergoeding aanbiedt. Vaak heeft deze werknemer geen juridisch advies ingeschakeld en zal hij of Lees meer »

Mag mijn werkgever mij een andere functie toebedelen met een lager loon?

Over de functie Allereerst zult u uw arbeidsovereenkomst moeten raadplegen. In de arbeidsovereenkomst staat doorgaans uw functie vermeld. Vaak is dit een ruim omschreven functie. Lees meer »

Moet ik mijn ontslag altijd aanvechten om WW te kunnen krijgen?

Soms moet u uw ontslag aanvechten om recht te hebben op een WW-uitkering. Dit is het geval bij het ontslag op staande voet. Door dit Lees meer »

Heb ik altijd recht op een transitievergoeding?

Nee, u heeft niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer. In plaats daarvan is de Lees meer »

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst die tussen de werknemer en werkgever wordt gesloten, waarbij het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst (of: Lees meer »

Wat is een gouden handdruk?

Een gouden handdruk is een ander woord voor transitievergoeding. Een transitievergoeding dient als vergoeding van misgelopen toekomstig loon. Bij ontslag kan de werknemer in sommige Lees meer »

Wanneer kan ik worden ontslagen?

De wetgever heeft bepaald dat een werknemer alleen kan worden ontslagen indien daar een goede reden voor bestaat. De werkgever heeft een ontslagvergunning nodig om Lees meer »

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is het ontslag vanwege een dringende reden. Een werkgever mag de werknemer per direct naar huis sturen als een dringende reden Lees meer »

Kan ik mijn ontslag aanvechten?

Het ontslag aanvechten is altijd mogelijk. Of het ook kans van slagen heeft is een andere vraag. Indien u bent ontslagen, of wanneer ontslag dreigt, Lees meer »

Ik heb nog loon tegoed van mijn werkgever, wat nu?

Bent u ontslagen en heeft u loon tegoed van uw ex-werkgever? Of betaalt uw werkgever uw loon (telkens) te laat uit? Dit is een uiterst Lees meer »

Wie wordt als eerste ontslagen bij bedrijfseconomisch ontslag?

Bij het bedrijfseconomisch ontslag kunnen meerdere werknemer tegelijkertijd worden ontslagen. Bij een dergelijk collectief ontslag is het altijd de vraag wie het eerst wordt ontslagen. Lees meer »

Wat is een ontslagverbod?

Een ontslagverbod is een verbod tot ontslag wanneer sprake is van een bepaalde omstandigheid waarmee de werknemer te maken heeft. Het meest bekende ontslagverbod is Lees meer »

Ben ik aansprakelijk voor mijn werknemers?

Ten aanzien van ondergeschikten kunt u op een aantal manieren aansprakelijk zijn voor het handelen van werknemers of voor ongevallen die zij veroorzaken of overkomen. Lees meer »

Bestuursrecht

Wij krijgen onze vergunning niet rond. Wat kunnen we doen?

De aanvraag voor een vergunning moet voldoen aan vele wettelijke (milieu)eisen. Als uw aanvraag daar niet aan voldoet is het mogelijk dat uw aanvraag wordt Lees meer »

Mag de gemeente de aanvraag van een vergunning weigeren?

Ja, de gemeente mag een aanvraag voor een vergunning weigeren als de aanvraag niet voldoet aan de eisen die de wet stelt. Bij een omgevingsvergunning Lees meer »

Bij welke rechter moet ik mijn zaak aanhangig maken?

Het hangt van uw zaak af welke rechter bevoegd is. In het algemeen geldt dat de bestuursrechter bevoegd is. Bij belastingzaken is de belastingrechter bevoegd. Lees meer »

Kan ik me verzetten tegen een besluit tot handhaving van de gemeente?

Tegen elk besluit van een bestuursorgaan dat u raakt in uw persoonlijke belangen kunt u bezwaar instellen. Ook tegen een dwangsom of bestuursdwang kunt u Lees meer »

Hoe vecht ik een overheidsbesluit aan?

Niet alle overheidsbesluiten kunt u aanvechten. Alleen de besluiten waarbij u persoonlijk in uw belangen wordt getroffen komen in aanmerking voor bezwaar en beroep. Hierbij Lees meer »

Wat is schorsende werking?

Schorsende werking houdt in dat aan de werking van een overheidsbesluit geen werking toekomt indien een rechtsmiddel is ingesteld. In beginsel geldt dat een besluit Lees meer »

Kan ik schadevergoeding vragen aan de bestuursrechter?

Als uw beroep gegrond wordt verklaard, kunt u de rechtbank vragen u een schadevergoeding toe te kennen. De rechtbank kan u alleen een schadevergoeding toekennen Lees meer »

Tegen welke besluiten kan ik in bezwaar en beroep?

U kunt in bezwaar en beroep tegen besluiten waarbij u belanghebbende bent. Een besluit in de zin van het bestuursrecht houdt in een schriftelijke beslissing Lees meer »

Krijg ik mijn griffierecht vergoed als ik gelijk krijg van de rechter?

Als u een beroepsprocedure start bij de bestuursrechter moet u een vergoeding betalen: het griffierecht. De rechter kan – indien u in het gelijk wordt Lees meer »

Heb ik een jurist nodig bij de bestuursrechter?

Nee, bij de bestuursrechter bent u niet verplicht om u te laten vertegenwoordigen door een jurist. Dit is echter wel aan te raden, omdat het Lees meer »

Wat is beroep?

Na de bezwaarschriftprocedure of een uniforme openbare voorbereidingsprocedure is het mogelijk dat het betreffende bestuursorgaan niet heeft beslist zoals u wilde. In dergelijke gevallen is Lees meer »

Wat is bezwaar?

Bezwaar (voluit: bezwaarschrift) is het rechtsmiddel dat een belanghebbende kan gebruiken wanneer hij of zij het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan. Lees meer »

Wat is een omgevingsvergunning?

Vroeger had men voor elke bouwactiviteit een aparte vergunning nodig. Daarbij kunt u denken aan een bouwvergunning, sloopvergunning of kapvergunning. Sinds kort zijn al deze Lees meer »

Bestuursrecht (particulier)

Is het mogelijk een ontheffing te krijgen van het bestemmingsplan?

Soms passen bouwplannen niet in het geldende bestemmingsplan. In dergelijke gevallen is het mogelijk een ontheffing aan te vragen. Vier ontheffings- of vrijstellingsmogelijkheden zijn mogelijk: Lees meer »

Kan ik het verkrijgen van een vergunning afdwingen via de rechter?

Een aanvraag voor een vergunning kan worden geweigerd door het bestuursorgaan waar u de aanvraag heeft ingediend. Als ook het bezwaarschrift niet tot het gewenste Lees meer »

Wij krijgen onze vergunning niet rond. Wat kunnen we doen?

De aanvraag voor een vergunning moet voldoen aan vele wettelijke (milieu)eisen. Als uw aanvraag daar niet aan voldoet is het mogelijk dat uw aanvraag wordt Lees meer »

Hoe vecht ik een overheidsbesluit aan?

Niet alle overheidsbesluiten kunt u aanvechten. Alleen de besluiten waarbij u of uw onderneming persoonlijk in uw belangen wordt getroffen komen in aanmerking voor bezwaar Lees meer »

Bouwrecht

De gemeente wil niet samenwerken met mijn onderneming voor de realisatie van vastgoed, en nu?

Een gemeente kan net zoals andere partijen besluiten niet met u in zee te gaan. Dit is een vrije keuze. Het wordt echter anders wanneer Lees meer »

Kan ik schadevergoeding eisen voor een niet-uitgevoerd, uitgesteld of afgeblazen project?

Wanneer sprake is van niet-nakoming kunt u de overige contractspartijen aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Deze schade kan bestaan uit kosten die u reeds Lees meer »

Wie is verantwoordelijk voor een gebrek aan mijn gebouwde vastgoed?

Schade aan uw vastgoed kan een financiële strop zijn. Het is daarom van belang de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Of een aannemer Lees meer »

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning bundelt sinds 1 oktober 2010 verschillende vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. Dit zorgt voor betere dienstverlening, minder papierwerk, Lees meer »

Bouwrecht (particulier)

Wat valt onder een ‘verborgen gebrek’?

Een verborgen gebrek kan zijn een: Ernstig gebrek Minder ernstig gebrek Ernstig gebrek Bij het ernstige gebrek is de woning (deels) onbewoonbaar. U kunt door Lees meer »

Ik wil de aannemer die mijn woning (ver)bouwde aanspreken voor ontstane schade, hoe?

Schade aan uw woning kan een financiële strop zijn. Het is daarom van belang de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Of een aannemer Lees meer »

Hoe vecht ik een beslissing tot afwijzing van een bouwvergunning aan?

Na een afwijzing van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan die de afwijzende beslissing heeft genomen. Lees meer »

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning bundelt sinds 1 oktober 2010 verschillende vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. Dit zorgt voor betere dienstverlening, minder papierwerk, Lees meer »

Contractenrecht

De leverancier komt de afspraken niet na. Wat kan ik doen?

Niet nakoming van een overeenkomst kan voor problemen zorgen. U kan en mag de leverancier aanspreken op de niet-nakoming en eisen dat de overeenkomst conform Lees meer »

Wat zijn de mogelijke gevolgen van niet-nakoming van een overeenkomst?

Een aantal gevolgen zijn denkbaar in het geval een overeenkomst of verbintenis niet wordt nagekomen: Eisen nakoming van de overeenkomst (met schadevergoeding) Schadevergoeding Ontbinding van Lees meer »

Wanneer is de nakoming van een contract blijvend onmogelijk?

De nakoming van een verbintenis is blijvend onmogelijk, wanneer bijvoorbeeld een te leveren goed niet meer geleverd kan worden. Hierbij kunt u denken aan een Lees meer »

Een debiteur betaalt ook na de ingebrekestelling niet, mag ik mijn eigen verplichtingen opschorten?

Wanneer iemand niet voor uw diensten betaalt, of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, heeft u het recht uw eigen verplichtingen op te schorten. Lees meer »

Wat zijn algemene voorwaarden en hoe belangrijk zijn ze?

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Wilt u de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij inroepen? Of wilt u een set algemene voorwaarden Lees meer »

Wanprestatie, wat nu?

Heeft u een product gekocht, maar is de levering niet conform uw bestelling? Is een door u besteld product beschadigd afgeleverd? Of is een product Lees meer »

Ik heb nog geld tegoed van een failliete relatie, wat nu?

Het faillissement van een (rechts)persoon zorgt er vaak voor dat u als crediteur met lege handen komt te zitten. Als u geld tegoed heeft van Lees meer »

Fiscaal recht

De fiscus wil mijn administratie onderzoeken, en nu?

Een boekenonderzoek wordt uitgevoerd door de fiscus wanneer zij een bepaald deel van de administratie of een bepaalde periode willen onderzoeken in verband met een Lees meer »

Hoe vecht ik een verhoging van de aanslag of een bestuurlijke boete aan?

Tegen beslissingen van de belastinginspecteur kunt u een bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de genomen Lees meer »

Kan de fiscus mij of mijn onderneming een boete opleggen?

De fiscus kan u en/of uw onderneming een boete opleggen. Meestal wordt een boete opgelegd vanwege een onjuiste, onvolledige of niet-tijdige belastingaangifte. Een boete is Lees meer »

Huurrecht

Ik wil mijn pand terug. Welke rechten heeft de huurder?

Als verhuurder kunt u niet zomaar uw pand opeisen. De huurder komt namelijk huurbescherming toe. Hoe ver die bescherming reikt, hangt af van de overeengekomen Lees meer »

Hoe krijg ik zekerheidstelling voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst?

De meeste verhuurders willen een zogenaamde stok achter de deur hebben. Mocht er schade worden toegebracht aan het pand, kan de verhuurder aanspraak maken op Lees meer »

Heeft mijn huurder huurbescherming?

Huurbescherming komt in verschillende hoedanigheden voor bij de huur van bedrijfsruimte. Welke rechten de huurder heeft, hangt af van de overeengekomen huur. Bij de huur Lees meer »

Kan ik schadevergoeding van de huurder verkrijgen bij niet juiste nakoming van de overeenkomst?

In beginsel kan bij elke niet juiste nakoming van een overeenkomst schadevergoeding wordt geëist. Dat geldt ook voor de huurovereenkomst. Een typisch voorbeeld van wanprestatie Lees meer »

Wat moet in een huurovereenkomst staan?

In een huurovereenkomst staan alle afspraken die de verhuurder en huurder hebben gemaakt. Hierbij kunt u denken aan de huurprijs, servicekosten, borgstelling of onderverhuur. In Lees meer »

Kan ik zomaar uit mijn woning worden gezet?

Nee in beginsel niet. Voor opzegging van de huur en de ontruiming gelden strikte regels. Deze regels vormen de huurbescherming. Zo moet de verhuurder minimaal Lees meer »

Mag mijn verhuurder de huur verhogen?

De huur mag door de verhuurder maximaal eenmaal per jaar worden. De verhoging is beperkt tot de geldende maximale huurverhoging. Indien in de huurovereenkomst een Lees meer »

Ik heb overlast van de buren, wat nu?

Wanneer u in een gehuurde woning woont, kunt u de verhuurder (vaak een woningbouwcorporatie) van de woning aanspreken. Dit kan alleen wanneer u én de Lees meer »

Hoe kan ik de huur beëindigen?

Als huurder kunt u de huur opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn: minimaal één maand en maximaal drie Lees meer »

Mag ik onderverhuren?

In de meeste gevallen heeft u toestemming nodig van de verhuurder om een gehuurde kamer of woning onder te verhuren. Een jurist gespecialiseerd in het Lees meer »

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan mijn huurwoning?

In beginsel geldt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor grote reparaties en groot onderhoud. De huurder is zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties. Een kleine reparatie Lees meer »

Wie heeft huurbescherming?

In beginsel geniet elke huurder huurbescherming. Huurbescherming betekent dat de verhuurder de huurder niet zomaar uit de woning kan zetten door de huur op te Lees meer »

Wat is huur van overige bedrijfsruimte?

Als bedrijfsruimte niet valt onder de middenstandsbedrijfsruimte, dan valt deze onder de bepaling van art. 7:230a BW (overige bedrijfsruimte). Bij deze vorm van huur kunt Lees meer »

Wat houdt de huurbescherming voor middenstandsbedrijfsruimte in?

De huidige rechtsbescherming voor middenstandshuur houdt kort gezegd het volgende in. De huurders genieten termijnbescherming. De huur geldt in beginsel voor vijf jaren of meer Lees meer »

Huurrecht (particulier)

Mag ik een kamer of gedeelte van mijn koopwoning verhuren?

Soms kan de verhuur van uw woning of een aantal kamers in uw woning aantrekkelijk zijn. Vaak voorkomende huursoorten zijn: Tijdelijke verhuur (u krijgt u Lees meer »

Mag ik mijn leegstaande woning verhuren als ik het niet verkocht krijg?

Sinds enige tijd bestaat een mogelijkheid om relatief veilig uw woning te verhuren. Dit kan via de Leegstandwet. Deze wet maakt het mogelijk voor woningeigenaren Lees meer »

Heb ik als tijdelijk huurder huurbescherming?

Een leegstaande woning mag worden verhuurd (mits voldaan is aan de eisen die de gemeente stelt). Dit is de huur op grond van de Leegstandwet. Lees meer »

Wat is huur van overige bedrijfsruimte?

Als bedrijfsruimte niet valt onder de middenstandsbedrijfsruimte, dan valt deze onder de bepaling van art. 7:230a BW (overige bedrijfsruimte). Bij deze vorm van huur kunt Lees meer »

Wat houdt de huurbescherming voor middenstandsbedrijfsruimte in?

De huidige rechtsbescherming voor middenstandshuur houdt kort gezegd het volgende in. De huurders genieten termijnbescherming. De huur geldt in beginsel voor vijf jaren of meer Lees meer »

ICT-recht

Aan welke privacy eisen moet mijn website, app of software voldoen?

Krachtens de privacywetgeving bent u verplicht aan te geven wat u doet met gegevens die u verzamelt via uw website, app of software. Zo moet Lees meer »

Ik wil een licentie opstellen, hoe doe ik dat?

Een licentie is een gebruiksrecht die vaak een gebruiksrecht geeft aan een andere partij die gebruik mag maken van een intellectueel eigendomsrecht. Zo kunt u Lees meer »

Hoe verkoop ik een domeinnaam?

U kunt een domeinnaam verkopen door het te leveren aan een andere partij. Het is daarbij aan te raden een contract te gebruiken. In het Lees meer »

IE-recht

Een concurrent gebruikt mijn merk. Wat kan ik doen?

Tegen inbreuken op uw merk kunt u en moet u optreden. Zonder bescherming is uw merk namelijk weinig waard. U heeft immers niet voor niets Lees meer »

Mijn onderneming wordt aangesproken wegens merkinbreuk, zijn er uitzonderingen op het merkrecht?

Een merkrecht is niet absoluut. Er bestaan een aantal uitzonderingen. Ten eerste kunt u een licentie verkrijgen op het gebruik van een merk. U betaalt Lees meer »

Hoe kan ik een idee beschermen?

Een idee als zodanig kunt u niet beschermen. Slechts wanneer uw idee is uitgewerkt, kunt u de uitwerking van het idee beschermen via het auteursrecht. Lees meer »

Hoe draag ik een merk- of auteursrecht over?

Een auteursrecht kunt u eenvoudig overdragen via een schriftelijke akte. U moet van te voren wel zeker weten dat u de rechthebbende bent. Ook een Lees meer »

Wat is een merkrecht?

Een merkrecht is de bescherming van een bepaald merk. Een merk kan bestaan uit een bepaald woord, een afbeelding, een kleur of zelfs een geluid. Lees meer »

Hoe bescherm ik mijn auteursrecht?

In tegenstelling tot een merkrecht, verkrijgt u automatisch het auteursrecht over het werk dat u heeft geproduceerd. Bij een werk kunt u bijvoorbeeld denken aan Lees meer »

Heb ik een portretrecht?

Een portretrecht is een recht dat toekomt aan de geportretteerde. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een gemaakt portret in opdracht en de situatie Lees meer »

Hoe krijg je auteursrecht?

U verkrijgt automatisch een auteursrecht wanneer u een werk produceert dat origineel en waarneembaar is. Heeft u te maken met een geschil omtrent een auteursrecht? Lees meer »

Kan ik een inbreuk op mijn merkrecht aanvechten?

Tegen inbreuken op uw merk kunt u optreden. Wel moet u uw merk hebben geregistreerd. Allereerst zal een jurist merkrecht namens u een sommatie sturen Lees meer »

Mijn product wordt gekopieerd, wat nu?

Indien uw product wordt gekopieerd is het van belang te bepalen welke rechten u heeft. Het is mogelijk dat u een merkrecht heeft waar u Lees meer »

Wat is een octrooi (patent)?

Een octrooi is het alleenrecht dat een octrooihouder toekomt om gedurende een bepaalde tijd een uitvinding te exploiteren. Niemand anders dan de octrooihouder mag bijv. Lees meer »

Insolventierecht

Kan ik een faillissement voorkomen?

Een faillissement kan in bepaalde gevallen worden afgewend. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een reorganisatie of akkoord met de schuldeisers. Een insolventiespecialist kan beoordelen wat Lees meer »

Ben ik verplicht het faillissement van mijn eigen onderneming aan te vragen bij grote schulden?

Nee u bent niet verplicht uw eigen faillissement aan te vragen. In sommige gevallen leidt het niet aanvragen van een faillissement echter tot persoonlijke aansprakelijkheid Lees meer »

Wat zijn de gevolgen voor mijn onderneming als een zakenrelatie failliet wordt verklaard?

Het faillissement van een zakenrelatie kan vergaande gevolgen hebben voor uw onderneming. Als u geld tegoed heeft van een relatie is de kans groot dat Lees meer »

Ik dreig failliet te gaan. Hoe beperk ik de schade?

Een faillissement betekent meestal het einde van uw onderneming. Wanneer u als eenmanszaak of vof een onderneming heeft gevoerd betekent het faillissement van uw onderneming Lees meer »

Mijn aannemer is failliet, wat nu?

Veel bouwbedrijven gaan de laatste tijd failliet. Dat is vervelend voor hen, maar zeker ook voor degene die nog werk of geld tegoed hebben van Lees meer »

Hoe kan het faillissement worden aangevraagd?

Een faillissement kan op een viertal manieren tot stand komen. 1. Op eigen aangifte. Indien een bedrijf of persoon die meer aan zijn financiële verplichtingen Lees meer »

Ik heb nog geld tegoed van een failliete relatie, wat nu?

Het faillissement van een (rechts)persoon zorgt er vaak voor dat u als crediteur met lege handen komt te zitten. Als u geld tegoed heeft van Lees meer »

Letselschade

Hoe kan ik een aanbod tot schadevergoeding van de verzekeraar laten toetsen?

Dit kan door het aanbod van een verzekeraar voor te leggen aan een letselschadespecialist. De letselschadespecialist zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden Lees meer »

Is de schadevergoeding uit letselschade fiscaal belast?

Nee in beginsel niet. Dit wordt anders wanneer het gaat om misgelopen inkomsten uit arbeid. Over die inkomsten had u namelijk sowieso belasting moeten betalen.

Kan mijn letselschadezaak verjaren?

Binnen het letselschaderecht bestaan een aantal algemene verjaringsregels: De absolute verjaring: 20 jaar (als u niet bekend was met het letsel) De relatieve verjaring: 5 Lees meer »

Ik heb letselschade opgelopen, maar de dader is doorgereden of gevlucht, wat nu?

Als de veroorzaker van schade is gevlucht wordt u geconfronteerd met een groot probleem: hoe krijg ik mijn schade vergoed? Wanneer u weet wie de Lees meer »

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die u lijdt doordat u letsel hebt opgelopen. U kunt door een verkeersongeval niet meer werken. Doordat u niet meer werkt, Lees meer »

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die voortvloeit uit immateriële schade. Immateriële schade is bijvoorbeeld lichamelijk letsel of psychisch letsel. De kosten van het ziekenhuis e.d. is Lees meer »

Wat is een redelijke schadevergoeding?

Tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade moet een causaal verband bestaan. Dit houdt in dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en Lees meer »

Verjaart mijn vordering uit letselschade?

Indien u letsel hebt opgelopen wilt u natuurlijk dat uw schade wordt vergoed door degene die het veroorzaakt heeft. In het letselschaderecht bestaan twee termijnen Lees meer »

Ondernemingsrecht

Mag ik aandelen vrij overdragen in een bv?

Dit is mogelijk in de zogenaamde Flex-bv. Deze nieuwe bv-vorm kent minder strikte eisen voor wat betreft de aandelenoverdracht. U moet wel langs de notaris Lees meer »

Wie is bevoegd een onderneming te vertegenwoordigen en overeenkomsten te sluiten?

In beginsel is de directie bevoegd de vennootschap of onderneming te vertegenwoordigen. Onder de vertegenwoordiging valt ook het sluiten van overeenkomsten. Deze bevoegdheid kan worden Lees meer »

Kan ik persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden na een faillissement?

Ja dit is mogelijk en betreft de bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurder bent u aansprakelijk voor de schulden uit het faillissement (het tekort) indien u uw taak Lees meer »

Wanneer ben ik als directeur aansprakelijk voor schulden van de onderneming?

Dat hangt af van het feit of u als directeur of bestuurder iets te verwijten valt. Er zijn drie soorten aansprakelijkheid waarmee u te maken Lees meer »

Second opinion

Is een second opinion zinvol?

Wanneer u geen vertrouwen in uw zaak heeft, het resultaat van uw jurist tegenvalt of uw belangen groot zijn, is het zeer zinvol om uw Lees meer »

Vastgoedrecht

Kan ik de huur opzeggen vanwege dringend eigen gebruik?

Wilt u de huur van een pand beëindigen vanwege dringend eigen gebruik? Heeft u of uw familie een verhuurd pand nodig voor eigen gebruik? Of Lees meer »

Wie moet het pand onderhouden?

Heeft u last van achterstallig onderhoud in een huurpand? Weigert uw verhuurder het nodige onderhoud te verrichten? Of vraagt u zich als verhuurder af wie Lees meer »

Wat is huur voor bedrijfsruimte?

Huur van bedrijfsruimte moet worden onderscheiden van de huur voor overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Huur van bedrijfsruimte wordt ook wel middenstandsbedrijfsruimte genoemd. In middenstandsbedrijfsruimte Lees meer »

Wat is huur van overige bedrijfsruimte?

Als bedrijfsruimte niet valt onder de middenstandsbedrijfsruimte, dan valt deze onder de bepaling van art. 7:230a BW (overige bedrijfsruimte). Bij deze vorm van huur kunt Lees meer »

Wat houdt de huurbescherming voor middenstandsbedrijfsruimte in?

De huidige rechtsbescherming voor middenstandshuur houdt kort gezegd het volgende in. De huurders genieten termijnbescherming. De huur geldt in beginsel voor vijf jaren of meer Lees meer »

Vastgoedrecht

Kan ik een kettingbeding ongedaan maken?

Een kettingbeding is een beding dat – anders dan bij de normale overeenkomsten – werking kan hebben jegens een derde die niet bij de totstandkoming Lees meer »

Hoe kom ik aan een koopovereenkomst voor een woning?

In de voorlopige koopovereenkomst worden de gemaakte afspraken omtrent de verkoop vastgelegd zoals de koopprijs en de overdrachtsdatum. Een goede overeenkomst is daarom belangrijk. Een Lees meer »

Kan de gemeente de erfpachtcanon tussentijds wijzigen?

Na de overeengekomen erfpachttermijn (voor bepaalde tijd) kan de canon worden gewijzigd. Naast deze wijziging kan het voorkomen dat de canon tussentijds moet worden aangepast. Lees meer »

Wat is huur van overige bedrijfsruimte?

Als bedrijfsruimte niet valt onder de middenstandsbedrijfsruimte, dan valt deze onder de bepaling van art. 7:230a BW (overige bedrijfsruimte). Bij deze vorm van huur kunt Lees meer »

Wat houdt de huurbescherming voor middenstandsbedrijfsruimte in?

De huidige rechtsbescherming voor middenstandshuur houdt kort gezegd het volgende in. De huurders genieten termijnbescherming. De huur geldt in beginsel voor vijf jaren of meer Lees meer »