Zakelijke huur in coronacrisis

De coronacrisis kwam niet alleen onverwacht, maar het valt ook niemand te verwijten. Niemand heeft er schuld aan. Het besmettelijke virus en de daaropvolgende maatregelen kwamen zo snel over ons heen dat niemand zich kon voorbereiden en er ook in de vastgoedmarkt alleen maar slachtoffers zijn. Veel ondernemers hebben enorm omzetverlies en dat kan ertoe leiden dat veel huurders en verhuurders de verplichtingen uit hun huurovereenkomsten niet meer kunnen nakomen.

Wat kunt u hieraan doen als verhuurder?

Niet-tijdige betaling door huurder

Op basis van standaard huurovereenkomsten geldt dat de huurder verplicht is de huur te blijven betalen. Komt de huurder deze verplichting niet na, dan is er sprake van wanprestatie. De huurder zou een beroep kunnen doen op overmacht. In de huurovereenkomst kan zijn afgesproken welke factoren reden zijn voor overmacht en voor welke situaties aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Als hierover niets is afgesproken in de overeenkomst, dan geldt de wet. Omdat geen huurovereenkomst hetzelfde is, kan er geen eenduidig antwoord worden gegeven en is het van groot belang dat huurder en verhuurder met elkaar in gesprek blijven.

Overmacht

Als de huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan deze niet worden aangesproken tot nakoming van zijn verplichtingen als sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht wanneer de tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar (de huurder) kan worden toegerekend. Financieel onvermogen wordt zelden aangemerkt als overmacht, ook niet als deze wordt veroorzaakt door externe omstandigheden. De kans is dan ook zeer klein dat huurder zich op overmacht kan beroepen vanwege de coronacrisis.

Onvoorziene omstandigheden

Een huurovereenkomst kan door de rechter worden gewijzigd of ontbonden, op grond van onvoorziene omstandigheden. Voorwaarde daarbij is wel dat de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst mag verwachten. De rechter zal niet snel een beroep op onvoorziene omstandigheden honoreren, maar de huidige coronacrisis is behoorlijk uniek en rechtvaardigt daardoor wellicht toch een beroep op onvoorzien omstandigheden.

Gebrek

Een huurder heeft recht op verlaging van de huur als sprake is van gebrek aan het gehuurde. Dit is het geval wanneer een staat of gebrek van het gehuurde, niet toe te rekenen aan huurder, waardoor het gehuurde niet meer het huurgenot verschaft, waar de huurder vanuit mag gaan. De kans is echter klein dat de rechter zal oordelen dat de maatregelen, naar aanleiding van het uitbreken van het corona virus, leiden tot een gebrek.

Exploitatieplicht;

In veel overeenkomsten zal zijn opgenomen dat er een plicht is om te exploiteren, maar dat zal niet in alle gevallen zo zijn. Het is maar de vraag of, in de huidige situatie, moet worden voldaan aan deze plicht. Als de maatregelen, die getroffen zijn door de overheid, ertoe leiden dat een winkel, of horecagelegenheid gesloten dient te worden kan een huurder de winkel simpelweg niet openhouden. Ook de veiligheid van huurder en diens werknemers spelen een grote rol. De plicht van een huurder om gehouden te worden aan de exploitatieplicht moet dan ook naar redelijkheid en billijkheid worden bekeken.

Betalingsproblemen

Het ligt voor de hand dat betalingsproblemen en zelfs faillissementen zullen gaan ontstaan als gevolg van deze coronacrisis. Een eventuele contractuele boete voor het te laat betalen van de huur kan door de rechter worden gematigd. Aangezien het in veel gevallen niet zal gaan om onwil, is de kans groot dat hiervan gebruik gemaakt zal gaan worden.

Advies

De verhuurder heeft geen belang bij het niet, of te laat betalen van de huur door huurder. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat verhuurder zelf in financiële nood raakt. Een tijdelijke huurverlaging die later weer wordt ingehaald zou een oplossing kunnen zijn. Maar het is in elk geval aan te raden om, wanneer nodig, goede afspraken te maken over uitstel van betaling, of treffen van een betalingsregeling.

Vragen over het corona-virus aan een huurrecht advocaat

Bent u op zoek naar passend advies over het coronavirus? De huurrecht juristen van Omnius behartigen uw belangen en helpen u bij zowel veelvoorkomende als complexe problemen. Ook bij vragen over de situatie rondom het coronavirus.

Omnius werkt volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp: wij bieden een kwalitatief product voor een zo laag mogelijke prijs. In sommige gevallen volstaat een digitale oplossing, in andere gevallen is advies van een jurist of advocaat gewenst.

U krijgt vooraf duidelijkheid over afspraken en tarieven. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp. Zeven dagen per week kunt u uw hulpvraag voorleggen aan de intakebalie. Dit is kosteloos en vrijblijvend.