Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Omnius Juristen B.V., verder te noemen opdrachtnemer en een opdrachtgever of leverancier, verder cliënt. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.
1.2 Zowel opdrachtnemer, alsmede ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
1.3 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten, behoudens voor zover sprake is van interim-opdrachten.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

2 Relatie opdrachtnemer – cliënt
2.1 Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven
omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan opdrachtnemer. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
2.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. opdrachtnemer en cliënt hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.
2.4 Bij de uitvoering van een opdracht mag opdrachtnemer één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan
opdrachtnemer zijn verbonden, behoudens voor zover het interim-opdrachten betreft.

3 Aansprakelijkheid
3.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van
opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting en voor interim-opdrachten is in dat geval de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden.
3.2 Ingeval opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag van het honorarium dat in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in rekening is gebracht.
3.3 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt
toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is.
3.5 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden.
3.6 De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan opdrachtnemer is verbonden, maar die conform artikel 2.4 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan opdrachtnemer worden toegerekend indien cliënt aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
3.7 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

4 Tarieven en declaraties
4.1 Tenzij anders is overeengekomen brengt opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de zaak bestede tijd. Tevens worden in rekening gebracht alle gemaakte kosten. Een en ander te vermeerderen met omzetbelasting.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal
hebben te verrekenen met hetgeen hij aan cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.
4.3 In geval de cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de cliënt gefactureerde bedragen dan is de cliënt aan de opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
Voor zover de cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de cliënt wordt voldaan. Voor zover de cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,– voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

5 Toepasselijk Recht
5.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil, dat tussen opdrachtnemer en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

Contactgegevens

Omnius Juristen
Onderdeel van Omnius

Dr. Hub van Doorneweg 167
5026 RC Tilburg
088 – 629 00 39
office@omniusjuristen.nl

Omnius
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht

Zo kan het dus ook

}

Kosteloze telefonische intake

Bij de intake wordt gezocht naar de best passende juridische oplossing voor uw situatie.

Juridische kansen en risico's

Wij schatten vooraf de juridische risico’s en kansen in. U weet vooraf waar u aan begint.

7 dagen per week bereikbaar

U kunt ons elke dag bereiken voor een gratis intake gesprek ook in de avond het het weekend.

Onze beoordelingen

Vaste en heldere tarieven

Bij Omnius Juristen weet u altijd waar u aan toe bent. Als eerste juridische dienstverlener in Nederland biedt Omnius juridische diensten van juristen voor vaste tarieven. Bij meer complexe zaken werken specialisten van Omnius Juristen met een vast en helder uurtarief. U heeft achteraf dus geen ongewenste verrassingen.

Weten waar u aan toe bent:

 • Vaste en heldere uurtarieven
 • Geen extra kantoorkosten
 • Vooraf vrijblijvende heldere kostenopgave
 • Helderheid over het te verwachten resultaat
 • Duidelijkheid waarvoor u betaalt
 • Geen ongewenste ‘verrassingen’ achteraf

Onze organisatie

Omnius Juristen is het juristenkantoor van Omnius voor ondernemers en particulieren. Onze ervaren juristen en paralegals zijn ondernemend en praktisch ingesteld. Elke jurist heeft zijn/haar eigen specialisaties. Bekijk de individuele profielen en vind de juiste jurist. Voor de eenvoudigere zaken kunt u ook gebruik maken van onze paralegals.

 

De juiste jurist voor uw situatie

Voor elke juridische vraag heeft Omnius Juristen de juiste specialist. Voor zowel zakelijk als particulier. En altijd met vaste en heldere tarieven.

[et_pb_dfbm_blog_light dfbm_fullwidth=”off” article_distance=”7px” column_max=”5px” item_animation=”faded” show_category_filter=”on” category_filter_style=”text” custom_posttypes=”project” post_content_background_color=”rgba(212,129,0,0.75)” content_absolute=”on” content_absolute_event=”off” thumb_same_height=”on” show_comments=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” use_inner_shadow=”off” use_dropshadow=”on” bg_layout=”dark” _builder_version=”4.4.7″][/et_pb_dfbm_blog_light]

 

Secretariaat

mevrouw A. (Audrey) Gomes, juridisch secretarieel medewerker
mevrouw I. (Ingrid) Reijven, juridisch secretarieel medewerker
mevrouw L. (Lindsey) van Huijkelom, juridisch secretarieel medewerker
mevrouw E. (Elyse) Meulenkamp, juridisch secretarieel medewerker
mevrouw E. (Emma) van Horen, juridisch secretarieel medewerker
mevrouw M. (Maruja) de Pan, juridisch secretarieel medewerker
mevrouw W. (Wendy) Brouwer, office manager en senior juridisch secretarieel medewerker

Finance

de heer C. (Collin) Tolhoek, financieel medewerker

088 - 629 00 39

Bel gratis met een jurist van de Omnius Intakebalie voor een eerstelijns advies en een inschatting van de slagingskans en eventuele kosten.

7 dagen per week bereikbaar

Ma - Vr:  08:00 – 20:00 uur
Za & Zo:  12:00 – 16:00 uur

Omnius Juristen BV

Wij werken door heel Nederland.

088 - 629 00 39
office@omniusjuristen.nl

Dr Hub van Doorneweg 167
5026 RC Tilburg

KvK 73373036

Gratis intakegesprek

Eén van onze juristen neemt binnen één werkdag contact met u op voor een gratis telefonisch intakegesprek.


  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  • vaste en heldere tarieven
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • Als beste beoordeeld (gemiddeld een 8)
  • Wij werken landelijk